• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Aktuality

OKRESNÉ KOLO GEO OLYMPIÁDY 2020

Dňa 6.2.2020  sa v priestoroch našej  školy v spolupráci s ABC CVČ v Prešove konalo Okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

 

Mgr. R. Klučárová, Mgr. L.Sidorjak

krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2020

Dňa 11.02.2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

V kategórii 1A 3. miesto získal Peter Žarnay (7.A).

 

Žiakovi srdečne blahoželáme!

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

 

Školská jedáleň

Aktualizácia jedálneho lístka

Anglicko – slovenské inscenácie v Scale 7.2.2020

Žiaci 6. a 7. ročníkov  dňa 7. februára 2020 mali nezvyčajné vyučovacie hodiny anglického jazyka.

 

V kine Scala si šiestaci mohli pozrieť javiskovú adaptáciu  bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške  -  SILLY BEAR.

 

                                            Mgr. Eva Magdziaková

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 2020

Dňa 15. januára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého súčasťou boli aj naši dvaja šikovní žiaci v kategórii 1A a B. Súťažiaci, ktorých bolo v jubilejnom 30.ročníku až rekordných 48 si zmerali sily najprv v písomnej testovej časti a následne svoje jazykové vedomosti a zručnosti predviedli v ústnej časti pri opise obrázku a situačnej hre. Žiaci preukázali bohatú slovnú zásobu, plynulosť i pohotovosť pri otázkach skúšajúcej komisie. Napriek veľkej konkurencii žiačka našej školy Ili Ivančová v kategórii 1B obhájila fantastické 3.miesto a Filip Miženko v kategórii 1A obsadil 9.miesto. Sme na nich nesmierne hrdí, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do ďalších  rokov.

 

Mgr. Jana Pavlíková

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo I. stupeň, 10.2.2020

Dňa 10.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori z triednych kôl 2. – 4. ročníka predviedli svoj talent v prednese poézie a prózy. Ich texty boli ukážkové, zanechali v nás estetický a umelecký zážitok.

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

PaedDr. Eva Bucková, PaedDr. Natália Fečíková, Mgr. Alena Žabecká

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín, 5.2.2020

5.2.2020 odzneli pútavé, zábavné, ale i poučné prednesy žiakov našej školy, a to vo forme poézie i prózy. Žiaci súťažili na druhom stupni v dvoch kategóriách, a to v druhej a tretej.

 

Všetci sme trpezlivo a so záujmom počúvali prednášané úryvky známych i menej známych slovenských, ale aj zahraničných autorov. Prednášajúci svojím kultivovaným prednesom vzbudili v nás príjemný umelecký estetický zážitok. I preto nemali komisie 2. a 3. kategórie ľahké rozhodnúť sa nad víťazom. Každý už zvíťazil tým, že našiel odvahu prísť a  predstaviť sa so svojím úryvkom.

Voľby do Rady školy 27.2.2020

Vážení rodičia

Rade školy pri ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov  sa  k 15.03.2020  končí zákonom stanovené  4-ročné funkčné obdobie.

Ustanovenie novej Rady školy určuje výzva primátorky mesta OŠKaCR a zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška  MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení.

Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí 2020

YPSILON – SLOVINA JE HRA 2020

V tomto školskom roku sa naši štvrtáci prvýkrát zapojili do súťaže Ypsilon – Slovina je hra, v ktorej preukázali svoje vedomosti.

 

Mgr. G. Matisová