• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský klub detí

Informácie ŠKD

 

-       ranné schádzanie od 6:30 hod.

        ( oddelenia č. 5 a 6 )

-    činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania do 16:00 hod. ( náplň tvoria odpočinkové, relaxačné, rekreačné činnosti, tematické oblasti výchovy / spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a turistická / a príprava na vyučovanie).

-        od 16:00- 17:00 hod. sú žiaci premiestnení na rozchádzanie do oddelení č. 5 a 6

-        žiakov vyberať najskôr 30 minút po ukončení vyučovania, zvoniť na 

zvonček príslušného oddelenia

 

ZÁKAZ  VSTUPU  DO UČEBNÝCH  PRIESTOROV!

 

-        vyplniť a podpísať Žiadosť o prijatie do ŠKD. Uviesť kto a kedy bude dieťa z ŠKD vyberať, pri zmene výberu dieťaťa z ŠKD vopred písomne upozorniť príslušnú vychovávateľku.                            

                               

  Dieťa po vyzvaní mobilom nebude uvoľnené!!!

 

-        poplatok 12€ mesačne uhradiť prevodom na účet do 10. dňa príslušného mesiaca (max.48€ za 4 mesiace)

                        IBAN: SK8275000000004008097255, BIC: CEKOSKBX

                          / do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu /

 

-      stravu zabezpečuje rodič u vedúcej školskej jedálne, z obedov vyhlasuje rodič dieťaťa

-      rodič je povinný informovať pani vychovávateľku  o zdravotných ťažkostiach, alergiách a pod.

-      hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu a pohár

-      zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku a označiť ho menom

-       pribaliť olovrant, pitný režim

 

Ďakujeme za dodržiavanie týchto informácií a tešíme sa na spoluprácu .

Kontaktná osoba Mgr. Tatiana Goliašová – vedúca  ŠKD           


 

  6.30  –  8.30               Služba pri rannom schádzaní detí.

Zamestnanie podľa záujmov detí.

Odchod detí na vyučovanie.

 

11.40 – 13.00           Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.

                                 Oddychová, relaxačná činnosť podľa rozvrhu týždennej  činnosti.

 

13.00 -  14.00           Rekreačná činnosť.

 

14.00 – 14.45           Pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy.

 

14.45 – 15.00           Osobná hygiena, olovrant.

 

15.00 – 15.45           Príprava na vyučovanie – (písomná a ústna).

 

16.00 –                     Úprava tried – oddelení ŠKD.

Odchod detí do tried určených na rozchádzanie

II.A - 5.odd. a II.B - 6. odd.

 

16.00 – 17.00           Záujmová činnosť s deťmi, ktoré odchádzajú domov v sprievode 

                                rodičov. Rozchádzanie.


,,Veselo v školskom klube“

 2019/2020

Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy a z neho uvádzame najdôležitejšie akcie rozdelené podľa ročných období:

 

Jeseň:

 Deň mlieka, Biela pastelka                                                          

„ Ovocný si spravím deň, vitamínov veľa zjem“  

Európsky týždeň mobility – Téma: Vychádzka                                                        

Na kolobežke bezpečne – súťažné popoludnie

Vítame prvákov v ŠKD - spoznajme sa tancom                                                         

Návšteva hasičského zboru   

Svetový deň výživy a Deň jablka, Deň knižníc                                                   

Cesta nie je ihrisko v spolupráci s autoškolou VaV               

,,Euríčko“ - finančná gramotnosť                                           

Pirátsky deň – zábavné popoludnie          

 

 Zima:

Šarkaniáda – zábavno – súťažné popoludnie 

Dni bezpečnosti v cestnej premávke                                                  

Mikuláš v ŠKD                                                                    

Vianočná akadémia – ,,Kúzelné Vianoce“                                                             

Superhlas – súťaž v speve                                                                            

Maľovanie do snehu – zábavné popoludnie                                                                 

Moje rodné mesto Prešov – vedomostný kvíz

Vesmír očami detí – zábavné popoludnie

 

Jar:

,,Moja kreditka“ – finančná gramotnosť                                     

Fašiangy, Turíce – ľudové pásmo                                         

,,Rozprávkovo“ – divadielko – čitateľská gramotnosť  

Svetový deň vody     

Chránime si našu Zem – Deň Zeme    

 

Leto:

Srdiečko pre mamičku – plagát                                                                   

SMŠ Mamajáčik – návšteva v škôlke                                                  

Kráľovná švihadla – zábavno – súťažné popoludnie                                    

MDD – športové popoludnie na šk. dvore           

  

 

Starší mladým a naopak - projekt  - celoročne

Športové  projekty - celoročne          

 

        Rozdelenie vychovávateliek v šk.r. 2019/2020
Oddelenie Meno Triedy
1. odd. Mgr. Ľudmila Krištofová I.A +   III.C
2.odd. Mgr. Ivana Blšková I.B +   III.B
3.odd. Adela Kručayová I.C +   III.A
4.odd. Mgr. Eva Labudová I.D +   III.B
5.odd. Bc. Lucia Vardžíková II.A +  III.A, IV.B
6.odd. Mgr. Ľudmila Garberová II.B +  III. A
7.odd. Mgr. Viera Brendzová II.C +  III.B
8.odd. PhDr. Tatiana Mušková II.D +  III.C
9.odd. Bc. Ivana Zimovčáková III.D + IV.A
10.odd. Bc. Katarína Falatová IV.C + III.C, IV.A
11.odd. Mgr. Tatiana Goliašová IV.D + IV.B, V.D

 

SWOT analýza ŠKD