• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský klub detí

Informácie ŠKD

 

-       ranné schádzanie od 6:30 hod.

-    činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania do 16:30 hod. ( náplň tvoria odpočinkové, relaxačné, rekreačné činnosti, tematické oblasti výchovy / spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a turistická / a príprava na vyučovanie).

-        od 16:30- 17:00 hod. sú žiaci premiestnení na rozchádzanie v oddelení č.5

-        žiakov vyberať najskôr 30 minút po ukončení vyučovania, zvoniť na 

zvonček príslušného oddelenia

 

ZÁKAZ  VSTUPU  DO UČEBNÝCH  PRIESTOROV!

 

-        vyplniť a podpísať Žiadosť o prijatie do ŠKD. Uviesť kto a kedy bude dieťa z ŠKD vyberať, pri zmene výberu dieťaťa z ŠKD vopred písomne upozorniť príslušnú vychovávateľku.                            

                               

  Dieťa po vyzvaní mobilom nebude uvoľnené!!!

 

-        poplatok 12€ mesačne uhradiť prevodom na účet do 10. dňa príslušného mesiaca (max.48€ za 4 mesiace)

                        IBAN: SK8275000000004008097255, BIC: CEKOSKBX

                          / do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu /

 

-        stravu zabezpečuje rodič u vedúcej školskej jedálne, z obedov vyhlasuje rodič dieťaťa

-        rodič je povinný informovať pani vychovávateľku  o zdravotných ťažkostiach, alergiách a pod.

-        hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu a pohár

-        zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku a označiť ho menom

-        pribaliť olovrant, pitný režim

 

Ďakujeme za dodržiavanie týchto informácií a tešíme sa na spoluprácu .

Kontaktná osoba Mgr. Tatiana Goliašová – vedúca  ŠKD           

 

Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy a z neho uvádzame najdôležitejšie akcie rozdelené podľa ročných období:

 

 

Jeseň   -          Chutné ovocie a zelenina – ochutnávka jesenných plodov

                         Na kolobežke bezpečne – Európsky týždeň mobility

                         Spoznajme sa tancom – pohybové aktivity na školskom dvore

                         Deň mlieka,  Biela pastelka

                         Hasičský zbor – exkurzia

                         Imatrikulácia  detí  1. roč.

                         Svetový deň výživy a Deň jablka – výt. práce

                         Bezpečne na ceste – autoškola VaV

                         Dni bezpečnosti v cestnej premávke

                         Dovidenia Jeseň – aktivity na školskom dvore

                         Deň knižníc

                         Kto šetrí ma za tri – finančná gramotnosť

                         Jesenná olympiáda

                              

Zima   -            Mikuláš v ŠKD

                         Vianočný čas – výzdoba

                         Svetový deň ľudských práv

                         Vianočná akadémia

                        Snehuliakovo – najkrajší snehuliak

                         Moje rodné mesto Prešov  -  vedomostná súťaž

                         Fašiangovanie na pešej zóne

                         Superhlas – zábavno-súťažné popoludnie v speve

                         Fašiangový karneval

                         Vesmír okolo nás – zábavno–súťažné hry

                                                   

Jar     -            Svetový deň  vody  - aktivity v oddeleniach

                        O troch grošoch – finančná gramotnosť

                        Deň otvorených dverí  -  zápis budúcich prvákov

                        Besedy  o knihách, návštevy knižnice  Slniečko

                        Rozprávkovo - dramatizácia

                        Veľkonočná výstavka

                        Športom k zdraviu – zábavno-súťažné popoludnie

                        Srdce pre mamičku – výroba plagátov

                        Deň narcisov – výstavka

                        Chráňme lesy -  aktivity v oddeleniach

                        Májová  akadémia

 

Leto    -           Spoznávame Európu – zábavno–súťažné hry

                        MDD  -  súťažno-zábavné popoludnie

                        Návšteva SMŠ Mamajáčik

                        Šport nás spája,

                        Deň otcov                            

                       

 Projekt:  Starší mladým a naopak – celoročne

 

Rozdelenie vychovávateliek v šk. roku  2017/2018:

I. odd.           Mgr. Blšková Ivana              I. A     III. D

II. odd.          Mgr. Labudová Eva             I. B     III. B

III. odd.         PhDr. Mušková Tatiana       I. C     III. C 

IV. odd.         Kručayová Adela                 I. D     III. A

V. odd.          Mgr. Garberová Ľudmila     II. A    III.A

VI. odd.         Mgr. Goliašová Tatiana       II. B     IV.A

VII. odd.        Mgr. Smažilová Martina      II. C     III.C,  III. D

VIII. odd.       Mlynarčíková  Mária           II.D      III.B

IX. odd.         Mgr. Brendzová Viera          III.E     IV. B, IV. C

X. odd.          Bc. Vardžíková Lucia          IV.D     III.B,  IV.B,  IV.C