• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský klub detí

 

Informácie ŠKD:

 

- ranné schádzanie od 6:30 hod. v 5. odd. a v 6. odd. (2.A, 2.B)

- činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania do 16:30 hod.

- od 16:30- 17:00 hod. sú žiaci premiestnení na rozchádzanie v 5. odd.  (2.A)

- žiakov vyberať najskôr 30 minút po ukončení vyučovania, zvoniť na  zvonček príslušného oddelenia

ZÁKAZ  VSTUPU  DO UČEBNÝCH  PRIESTOROV!

- vyplniť a podpísať Žiadosť o prijatie do ŠKD. Uviesť kto a kedy bude dieťa z ŠKD vyberať, pri zmene výberu dieťaťa z ŠKD vopred písomne upozorniť príslušnú vychovávateľku. Dieťa po vyzvaní mobilom nebude uvoľnené!!!  ŽIADOSŤ MUSIA PODPÍSAŤ OBAJA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA !!!

- poplatok 20€ mesačne uhradiť prevodom na účet do 10. dňa príslušného mesiaca (max. 80€ za 4 mesiace)   na číslo účtu IBAN: SK8275000000004008097255 / do poznámky prosím uveďte  VARIABILNÝ SYMBOL/

 - rodič je povinný informovať pani vychovávateľku  o zdravotných ťažkostiach, alergiách a pod.

- hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu a pohár

- zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku a označiť ho menom, počas pobytu na školskom dvore, hlásiť výber dieťaťa službe na vrátnici, dieťa je povinné oznámiť p. vychovávateľke, že odchádza domov

- pribaliť olovrant, pitný režim

PRERUŠENIE  DOCHÁDZKY  V ŠKD - chce rodič prerušiť dochádzku v ŠKD od nasledujúceho mesiaca, je povinný odhlásiť dieťa najmenej 5 pracovných dní vopred pred uvedeným dňom odhlásenia. Zároveň preruší platbu za čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD za konkrétny mesiac.

ODHLÁŠKA – na základe žiadosti zákonného zástupcu z veľmi závažných rodinných dôvodov,  po predložení vedeniu školy

 SPLNOMOCNENIE – ( sused , kamarát, ...) prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí, aby dieťa vyberali  z ŠKD

-v prípade ak dieťa nevyberá zákonný zástupca, môže si vyzdvihnúť  splnomocnenie u vychovávateľky.

- odhlásiť sa z obeda je potrebné deň vopred.

 


 

Organizácia a časový harmonogram ŠKD v školskom roku 2023/2024

 

 6.30  –  7.40      Služba pri rannom schádzaní detí. 7. a 8. odd. - 2.C a 2.D trieda

Zamestnanie podľa záujmov detí. Odchod detí na vyučovanie.

11.40 – 13.00    Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.

Oddychová, relaxačná činnosť podľa rozvrhu týždennej  činnosti.

13.00 -  14.00    Rekreačná činnosť.

14.00 – 14.45    Pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy.

14.45 – 15.00    Osobná hygiena, olovrant.

15.00 – 16.00    Príprava na vyučovanie – (písomná a ústna).

16.00 – 16.30    Úprava tried – oddelení ŠKD.

Odchod detí do tried určených na rozchádzanie 1. odd 1.A trieda

16.30 – 17.00    Záujmová činnosť s deťmi, ktoré odchádzajú domov v sprievode rodičov. Rozchádzanie.

.


 

,,Veselo v školskom klube“

 2023/2024

Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy a z neho uvádzame najdôležitejšie akcie rozdelené podľa ročných období:

 

Jeseň: 

                                                  

Deň mlieka                                                                                 

Biela pastelka                                                                                                

Európsky týždeň mobility – Šetri energiu                                    

Na kolobežke bezpečne – Európsky týždeň športu                                      

Pestrá jeseň   - tvorenie   v oddeleniach                                                                          

Z rozprávky do rozprávky - čitateľská gramotnosť                                                                

Návšteva hasičskej zbrojnice  

Póla radí deťom – Preventívny projekt MV                                                                    

Hľadáme priateľov– celoklubová akcia                                                                         

Svetový deň výživy a Deň jablka                                                                

Eurácke kráľovstvo – finančná gramotnosť                                                                                                                      

Cesta nie je ihrisko v spolupráci s autoškolou VaV                                    

Svetový deň duševného zdravia                                                                   

Literárne postavy sa predstavujú – čitateľská gramotnosť                         

Escape room   - celoklubová akcia                                                                            

Deň počítačovej bezpečnosti – Ovce.sk     

Svetový deň úsmevu                                               

Žime čisto a zdravo – úprava okolia                                                       

Imatrikulácia detí 1.r. v spolupráci s uč. 1.-4.                                            

Moja najobľúbenejšia rozprávková kniha – čitateľská gramotnosť           

Jeseň na papieri – celoklubová akcia      

                                                                       

Zima:

 

Mikuláš v ŠKD                                                                                            

Vianočný čas – výzdoba                                                                             

Svetový deň ľudských práv                                                                       

Koľko lásky sa zmestí do krabice                                                            

List Ježiškovi – tvorivé kreslenie a písanie                                             

Vianočný príbeh – čitateľská gramotnosť                                                    

Vianočná akadémia   - celoklubová akcia                                                                           

Vidieť a byť videný – dopravná výchova                                                  

Karneval                                                                                                     

„Slávici v ŠKD“                                                                                       

Obrázková knižka – čitateľská gramotnosť                                

Maľované košieľky   - celoklubová akcia                                                                                 

Moje rodné mesto Prešov - kvíz                                                                       

Fašiangy, Turíce                                                                                       

Zlatka in – finančná gramotnosť                                                           

Deň osamelých – píšeme pozdravy do DD                                              

Uhádni rozprávku -  čitateľská gramotnosť                                      

Cesta vesmírom  - celoklubová akcia        

                                                                                          

Jar:

 

Spolupráca s knižnicou Slniečko                                                             

Veľkonočná výstavka                                                                              

Marec – mesiac knihy                                                                             

Svetový deň vody                                                                                    

Uhádni rozprávku – čitateľská gramotnosť                                              

Putovanie medzi riadkami – celoklubová akcia                                                                                    

Deň downovho syndrómu- ponožková výzva                                        

Deň narcisov – výstavka                                                                               

Mesiac lesov, Deň Zeme                                                                        

Deň tanca – aktivity v oddeleniach                                                     

Čitateľský maratón – čitateľská gramotnosť                                     

Deň rodiny  - celoklubová akcia         

                                          

Leto:

 

Deň červeného kríža – ako poskytnúť prvú pomoc   

Malý princ – čitateľská gramotnosť                                                                                                 

Tvoríme pre naše mamičky 

Spolupráca s MŠ Deťúrkovo - návšteva                                                                                                               

Popletená rozprávka – čitateľská gramotnosť                          

Tvorím, tvoríš, tvoríme – celoklubová akcia     

Spartakiáda – akcia pri príležitosti 50. výročia školy                                                              

Ocko môj hrdina – deň otcov                                                        

Školské výlety a vychádzky                                                                                                       

Pátranie po hádankách – čitateľská gramotnosť            

MDD – diskotéka  - celoklubová akcia                                                                     

 

Starší mladým a naopak - projekt  - celoročne

Športové  projekty – celoročne

Aktivity v školskej kuchynke - celoročne

 


Rozdelenie vychovávateliek v šk.r. 2023/2024

Oddelenie

Meno

Triedy

1. odd.

Mgr. Ľubomíra Bombová

1.A + 3.C

2.odd.

Mgr. Ivana Blšková

1.B + 3.D

3.odd.

Mgr. Martina Fecková

1.C + 3.A

4.odd.

Mgr. Ľudmila Krištofová

1.D + 4.A

5.odd.

Mgr. Tatiana Hrušovská, PhD.

2.A + 3.D

6.odd.

Mgr. Katarína Jackaninová

2.B + 3.D

7.odd.

Bc. Lucia Vardžiková

2.C + 3.C

8.odd.

Mgr. Dorota Ondičová

2.D + 4.A

9.odd.

Adela Kručayová

3.B + 3.A + 4.A

10.odd.

Mgr. Tatiana Goliašová

4.B + 4.D

11.odd.

Bc. Ivana Zimovčáková

4.C +  3.A + 3.C


SWOT analýza ŠKD

Žiadosť o prerušenie dochádzky do ŠKD

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK