• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský klub detí

 

Informácie ŠKD:

 

- ranné schádzanie od 6:30 hod. v 5. a 7.odd. ( 2.A, 2.C)

- činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania do 16:30 hod.

- od 16:30- 17:00 hod. sú žiaci premiestnení na rozchádzanie v 10.odd. ( 4.A)

- žiakov vyberať najskôr 30 minút po ukončení vyučovania, zvoniť na  zvonček príslušného oddelenia

ZÁKAZ  VSTUPU  DO UČEBNÝCH  PRIESTOROV!

- vyplniť a podpísať Žiadosť o prijatie do ŠKD. Uviesť kto a kedy bude dieťa z ŠKD vyberať, pri zmene výberu dieťaťa z ŠKD vopred písomne upozorniť príslušnú vychovávateľku. Dieťa po vyzvaní mobilom nebude uvoľnené!!!  ŽIADOSŤ MUSIA PODPÍSAŤ OBAJA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA !!!

- poplatok 12€ mesačne uhradiť prevodom na účet do 10. dňa príslušného mesiaca (max. 48€ za 4 mesiace)   na číslo účtu 4008097255/7500 / do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu /

 - rodič je povinný informovať pani vychovávateľku  o zdravotných ťažkostiach, alergiách a pod.

- hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu a pohár

- zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku a označiť ho menom, počas pobytu na školskom dvore, hlásiť výber dieťaťa službe na vrátnici, dieťa je povinné oznámiť p. vychovávateľke, že odchádza domov

- pribaliť olovrant, pitný režim

PRERUŠENIE  DOCHÁDZKY  V ŠKD - chce rodič prerušiť dochádzku v ŠKD od nasledujúceho mesiaca, je povinný odhlásiť dieťa najmenej 5 pracovných dní vopred pred uvedeným dňom odhlásenia. Zároveň preruší platbu za čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD za konkrétny mesiac.

ODHLÁŠKA – na základe žiadosti zákonného zástupcu z veľmi závažných rodinných dôvodov,  po predložení vedeniu školy

 SPLNOMOCNENIE – ( sused , kamarát, ...) prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí, aby dieťa vyberali  z ŠKD

-v prípade ak dieťa nevyberá zákonný zástupca, môže si vyzdvihnúť  splnomocnenie u vychovávateľky.

- odhlásiť sa z obeda je potrebné deň vopred.

 


 

 

Organizácia a časový harmonogram ŠKD v školskom roku 2021/2022

 

6.30  –  7.40             Služba pri rannom schádzaní detí.

                                  5. a 7. odd. - 2.A a 2.C trieda

                                  Zamestnanie podľa záujmov detí.

                                  Odchod detí na vyučovanie.

11.40 – 13.00          Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.

                                  Oddychová, relaxačná činnosť podľa rozvrhu týždennej  činnosti.

13.00 -  14.00         Rekreačná činnosť.

14.00 – 14.45          Pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy.

14.45 – 15.00          Osobná hygiena, olovrant.

15.00 – 16.00          Príprava na vyučovanie – (písomná a ústna).

16.00 – 16.30          Úprava tried – oddelení ŠKD.

                                 Odchod detí do tried určených na rozchádzanie

                                  10 odd. 4. A trieda

16.30 – 17.00          Záujmová činnosť s deťmi, ktoré odchádzajú domov                                    

                                  v sprievode rodičov. Rozhádzanie.


,,Veselo v školskom klube“

 2021/2022

Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy a z neho uvádzame najdôležitejšie akcie rozdelené podľa ročných období:

 

Jeseň:

Deň mlieka, Biela pastelka                                                          

Európsky týždeň mobility – Téma: Bezpečne a zdravo eko. dopravou                                                                 

Na kolobežke bezpečne – súťažné popoludnie

Vítame prvákov v ŠKD – zábavné popoludnie                                                          

Svetový deň výživy a Deň jablka, Deň knižníc

Športová olympiáda – zábavno – súťažné popoludnie                                                              

,, Bez práce nie sú koláče“ - finančná gramotnosť                                           

Pestrá jeseň – práca s prírodným materiálom                                               

Mapa Slovenska – spoznávame náš kraj  

                                                     

Zima:

Šarkaniáda – zábavne popoludnie              

Dni bezpečnosti v cestnej premávke                                                  

Mikuláš v ŠKD – súťažné popoludnie       

Maľovanie do snehu – zábavné – súťažné popoludnie                                                                 

Moje rodné mesto Prešov – vedomostný kvíz

„Slávici v ŠKD – súťaž v speve                                                                           

Staviame snehuliaka – kreatívne popoludnie

 

Jar:

,,Moja kreditná karta“ – finančná gramotnosť                                     

Fašiangy, Turíce – ľudové pásmo                                         

 Nájdi princeznú – zábavné popoludnie                                                                                         

Svetový deň vody     

Chránime si našu Zem – Deň Zeme 

Veľkonočné hry – súťažné popoludnie    

Mesiac lesov, Deň narcisov

Prírodne tvorenie – kreatívne popoludnie                                                                                  

 

Leto:

Hravé kreslenie – zábavne popoludnie                                                                                              

Darček pre mamičku   

Školské výlety a vychádzky                                                                                                                                                                                  

MDD – športové popoludnie na šk. dvore           

  

 

Starší mladým a naopak - projekt  - celoročne

Športové  projekty - celoročne           

 


Rozdelenie vychovávateliek na šk. rok 2021/2022

 

1. odd./I.A     p. vych. Bombová      –    p. uč. Rennerová

2. odd./I.B      p. vych.Kručayová      –    p. uč. Fečíková

3.odd./I.C      p. vych. Rosová          –     p. uč. Karašová

4.odd./I.D      p. vych.Blšková          –     p. uč. Prčíková

 

5.odd./II.A      p. vych. Garberová      –   p. uč.  Matisová  r

6.odd./II.B       p. vych. Ondičová      –    p. uč. Vachmanská

7.odd./II.C       p. vych. Zimovčáková    –    p. uč. Višňovská

8.odd./II.D       p. vych. Falatová      –    p. uč. Hyrjová

 

9. odd./III.A      p. vych.Krištofová  –     p. uč.  Bucková 

10. odd./IV.A   p. vych.Vardžíková    –   p. uč. Augustínová      

11.odd./IV.B    p. vych.Goliašová       –   p. uč.  Gaľanová

 

Pridelené triedy:

III.B  p. uč.  Verešpejová

III.C  p. uč. Vašková

III.D p. uč. Žigová

IV.C  p. uč. Stašová

IV.D  p. uč. Hermanovská


SWOT analýza ŠKD

Žiadosť o prerušenie dochádzky do ŠKD