• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský klub detí

Informácie ŠKD

 

   

- ranné schádzanie od 6:30 hod. v 9.odd., 10.odd. ( III.A, III.B)

- činnosť v ŠKD začína po skončení vyučovania do 16:30 hod.

- od 16:30- 17:00 hod. sú žiaci premiestnení na rozchádzanie v 9.odd., 10.odd. ( III.A, III.B)

1.blok voľnočasových aktivít  prebieha do 13,00 hod.

 2.blok voľnočasových aktivít prebieha  do 16,00 hod.

 Odchod  žiaka  s doprovodom je možný len v čase 13,00 - 13,30 hod. alebo 16,00 – 17,00 hod.

- žiakov vyberať najskôr 30 minút po ukončení vyučovania, zvoniť na  

zvonček príslušného oddelenia

ZÁKAZ  VSTUPU  DO UČEBNÝCH  PRIESTOROV!

- vyplniť a podpísať Žiadosť o prijatie do ŠKD. Uviesť kto a kedy bude dieťa z ŠKD vyberať, pri zmene výberu dieťaťa z ŠKD vopred písomne upozorniť príslušnú vychovávateľku. Dieťa po vyzvaní mobilom nebude uvoľnené!!!  ŽIADOSŤ MUSIA PODPÍSAŤ OBAJA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA !!!

- poplatok 12€ mesačne uhradiť prevodom na účet do 10. dňa príslušného mesiaca (max. 48€ za 4 mesiace)   na číslo účtu 4008097255/7500 / do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a triedu /

 - rodič je povinný informovať pani vychovávateľku  o zdravotných ťažkostiach, alergiách a pod.

- hygienické vrecúško doplniť o zubnú kefku, pastu a pohár

- zabezpečiť náhradné oblečenie na pobyt vonku a označiť ho menom, počas pobytu na školskom dvore, hlásiť výber dieťaťa službe na vrátnici, dieťa je povinné oznámiť p. vychovávateľke, že odchádza domov

- pribaliť olovrant, pitný režim

ODHLÁŠKA – na základe žiadosti zákonného zástupcu z veľmi závažných rodinných dôvodov,  po predložení vedeniu školy

 SPLNOMOCNENIE – ( sused , kamarát, ...) prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí, aby dieťa vyberali  z ŠKD

-v prípade ak dieťa nevyberá zákonný zástupca, môže si vyzdvihnúť  splnomocnenie u vychovávateľky.

- odhlásiť sa z obeda je potrebné deň vopred.

 

 


 

 

Organizácia a časový harmonogram ŠKD v školskom roku 2020/2021

 

 6.30  –  7.40       Služba pri rannom schádzaní detí.

                                Zamestnanie podľa záujmov detí.

                               Odchod detí na vyučovanie.

11.40 – 13.00       Ukončenie vyučovania. Osobná hygiena, obed.

                                Oddychová, relaxačná činnosť podľa rozvrhu týždennej  činnosti.

13.00 -  14.00       Rekreačná činnosť.

14.00 – 14.45        Pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy.

14.45 – 15.00        Osobná hygiena, olovrant.

15.00 – 16.15        Príprava na vyučovanie – (písomná a ústna).

16.15 – 16.30        Úprava tried – oddelení ŠKD.

                                Odchod detí do tried určených na rozchádzanie

                                III.A - 9.odd. a III.B - 10. odd.

16.30 – 17.00        Záujmová činnosť s deťmi, ktoré odchádzajú domov v sprievode rodičov.   

                                Rozchádzanie.

 


 

,,Veselo v školskom klube“

 2020/2021

Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý je súčasťou plánu práce školy a z neho uvádzame najdôležitejšie akcie rozdelené podľa ročných období:

 

Jeseň:

 Deň mlieka, Biela pastelka                                                          

„ Ovocný si spravím deň, vitamínov veľa zjem“  

Európsky týždeň mobility – Téma: Čistejšiu dopravu pre všetkých                                                         

Na kolobežke bezpečne – súťažné popoludnie

Vítame prvákov v ŠKD – zábavné popoludnie                                                          

Návšteva hasičského zboru   

Svetový deň výživy a Deň jablka, Deň knižníc

Šarkaniáda – zábavno – súťažné popoludnie                                                         

Cesta nie je ihrisko v spolupráci s autoškolou VaV               

,,Kto šetrí, má za tri“ - finančná gramotnosť                                           

Farebná jeseň – zábavné popoludnie

 

 Zima:

Dni bezpečnosti v cestnej premávke                                                  

Mikuláš v ŠKD                                                                    

Vianočná akadémia – ,,Rozprávkové Vianoce“                                                             

Spievankovo – súťaž v speve                                                                            

Olympiáda na snehu – zábavné – súťažné popoludnie                                                                 

Moje rodné mesto Prešov – vedomostný kvíz

Letíme do vesmíru – zábavné popoludnie

 

Jar:

,,Nakupujem v obchode“ – finančná gramotnosť                                     

Fašiangy, Turíce – ľudové pásmo                                         

,,Rozprávkovo“ – divadielko – čitateľská gramotnosť  

Svetový deň vody     

Chránime si našu Zem – Deň Zeme 

Tanečný maratón – súťažné popoludnie    

Mesiac lesov, Deň narcisov

 

Leto:

 

Srdiečko pre mamičku – plagát                                                                   

SMŠ Mamajáčik – návšteva v škôlke                                                  

Pirátsky deň – zábavné – súťažné popoludnie                                                                   

MDD – športové popoludnie na šk. dvore           

  

 

Starší mladým a naopak - projekt  - celoročne

Športové  projekty - celoročne          

 

        Rozdelenie vychovávateliek v šk.r. 2020/2021
Oddelenie Meno Triedy
1. odd. Mgr. Ľudmila Garberová 1.A + 3.D
2.odd. Mgr. Dorota Ondičová 1.B + 3.D
3.odd. Bc. Ivana Zimovčáková 1.C + 3.D
4.odd. Bc. Katarína Falatová 1.D + 3.C
5.odd. Mgr. Ľudmila Krištofová 2.A + 3.C
6.odd. Mgr. Ivana Blšková 2.B + 3.C
7.odd. Adela Kručayová 2.C + 4.B
8.odd. Mgr. Eva Labudová 2.D + 4.B
9.odd. Bc. Lucia Vardžíková 3.A + 4.A; 4.C
10.odd. Mgr. Tatiana Goliašová 3.B + 4.B
11.odd. PhDr. Tatiana Mušková  4.D + 4.A

 

SWOT analýza ŠKD

Žiadosť o prerušenie dochádzky do ŠKD