• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školská knižnica

“Televízia vie veľmi dobre vzdelávať. Vždy, keď ju niekto zapne, idem si do druhej  miestnosti niečo prečítať.”                                                                                                                                                                         

                                                                                                              Groucho Marx

 

Na začiatku to bola iba zbierka kníh uložená v niekoľkých skriniach. Obsahovala odbornú literatúru so zameraním na výchovu a vzdelávanie a takzvané „povinné čítanie“ pre žiakov. Slúžila skôr ako sklad kníh, ktoré si vyučujúci brávali na vyučovacie hodiny. Občas v nej trávili časť popoludnia deti zo Školského klubu.

 

Po roku 1989 sa počet kníh v školskej knižnici postupne znižoval, publikácie sa každoročne vyraďovali, najmä z dôvodu neaktuálnosti.  Takýto stav trval až do roku 2006, kedy sa škola zapojila do projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ vyhlasovaného každoročne Ministerstvom školstva SR. Na prvom poschodí školy bola pre školskú knižnicu vyčlenená samostatná miestnosť, zariadená novým moderným nábytkom. Väčšie a krajšie priestory pre školskú knižnicu boli vytvorené z bývalého skladu technických prác a kabinetu techniky. Bývalá učiteľská a žiacka knižnica boli spojené do jednej školskej knižnice.

 

Postupne do knižnice pribúdala detská beletria aj najnovšia odborná pedagogická literatúra pre učiteľov. Funkciou školskej knihovníčky bola poverená  Mgr. Zuzana Michelčíková.  V súlade s legislatívou bol vypracovaný jej štatút, knižničný a výpožičný poriadok. V roku 2007, po splnení všetkých podmienok, bola zaregistrovaná MK SR.

 

Uskutočnili sme niekoľko aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov prvého aj druhého stupňa našej školy. K najvydarenejším patrila beseda s p. Petrom Karpinským, s p. Alžbetou Verešpejovou či G. Futovou, návšteva Univerzitnej knižnice PU v Prešove, čitariáda, prvé stretnutie s knižnicou pre škôlkárov a rôzne iné aktivity.

 

V súčasnosti je školská knižnica okrem výpožičiek literatúry aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín, informačnej výchovy či mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov. Realizujú sa tu podujatia ako Európsky deň jazykov, dejepisná súťaž Staré grécke báje a povesti, recitačné súťaže či olympiády. Aktívne sa zapájame aj do súťaže Medzinárodný deň školských knižníc a Záložka do knihy spája školy. Organizujeme školskú čitariádu, výstavky ilustrácií žiakov a besedy so spisovateľmi.

 

Školská knižnica bude v školskom roku 2019/2020 otvorená každú stredu počas veľkej prestávky, a tiež v čase od 14:00 do 15:00 spolu s anglickou miniknižnicou...

 

                                                                 Teší sa na Vás Mgr. Beáta Karašová