• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školák - združenie rodičov a priateľov školy

Názov:

Občianske združenie - „Školák - združenie  rodičov a priateľov školy“ (ďalej len OZ)

Adresa sídla: Kúpeľná 2, 08001 Prešov

IČO: 52916464


 

 

Zameranie: OZ je dobrovoľné neziskové občianske združenie rodičov, alebo iných zákonných zástupcov žiakov so sídlom na Základnej školy , Kúpeľná 2, Prešov, založené v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. OZ je samostatný právny subjekt.

Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych, alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

 

Zloženie výkonného výboru  RZ - Rady rodičov:

Predseda – p.František Lorinc

Podpredseda – p. Ing. Jaroslav Výboštek, PhD.

Hospodár – p. Ing. Daniela Jakubčová

Zapisovateľ – p. Mgr. Michaela Rusnáková

Člen – p. PaedDr. Mária Gabrielyová

 

Rada rodičov predkladá návrh rodičovského  príspevku RR na šk.rok 2023/2024: 

na 1 dieťa  -  15 €, 

na 2 deti  -     20 €, 

na 3 a viac detí -  25 €     

 

Triedni učitelia, po dohode s tr. dôverníkom, odovzdajú poplatky a zoznam žiakov  p. Ličákovej do 31.10.2023

 

Rodičovský príspevok je možné uhradiť  aj bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na:
-   číslo účtu: SK19 0900 0000 005173224128, OZ-  „Školák - združenie  rodičov a priateľov školy“
-   do správy pre prijímateľa uveďte: meno, priezvisko a triedu žiaka.


Ak platíte naraz za viac detí, do správy pre prijímateľa zapíšte meno a priezvisko dieťaťa, jeho triedu a uveďte aj triedy, do ktorých chodia ostatní súrodenci (napr. Jožko Púčik 3.C, 5.A, 7.B). Len tak budeme môcť identifikovať platcu rodičovského príspevku.

Aj vďaka Vášmu príspevku spoločne so školou plnohodnotne zabezpečíme priebeh aktivít našich žiakov v aktuálnom školskom roku.

Za všetkých žiakov  zo ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov  Vám ďakujeme.

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK