• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školská jedáleň

 
 
Pri ONLINE odhláškach  použiť ako užívateľa priezvisko a meno stravníka, všetko spolu a malými písmenami bez diakritiky ako napr.: hraskojanko. Heslo pre prvotné prihlásenie je také isté t.j. : hraskojanko /môžte ho následne zmeniť/
 
 

Organizácia školského stravovania

ostatná aktualizácia: 19. 8. 2016
 

Možnosti úhrady stravného:

* trvalý príkaz    * internetbanking   * vklad na účet
Platbu za stravné je potrebné realizovať mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci na účet 4008101728 / 7500,
IBAN : SK76 7500 0000 0040 0810 1728.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť :
 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol - VS stravníka môžete nájsť na stránke internetového objednávania v časti *informácie

 

Stravné je potrebné uhradiť do 20. dňa mesiac vopred

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol stravníka

 

Možnosti odhlasovania zo stravy:

* online na web-stránke školy
* telefonicky na tel. č. :  +421 910 216 002, +421 51 77 32 103
* mailom na :  sjkupelna@gmail.com 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu  ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva na základe čipu, ktorého cena je 3 €.

Žiak/dieťa z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo.

 

Diétne stravovanie – bezlepková diéta (celiakia) :

Diétna strava sa poskytuje žiakom, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára (gastroenterológa)  zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, čo je potrebné preukázať lekárskym potvrdením.

Rozpis diét v ZŠ a MŠ mesta Prešov - kliknite sem

 

V záujme motivácie žiakov k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu naše stravovacie zariadenie bude v závislosti od jedálneho lístka poskytovať výber z troch druhov šalátov. Žiaci si môžu šaláty servírovať  sami zo šalátového pultu podľa vlastného výberu a  bez obmedzenia v množstve.

Samozrejmosťou  je aj zdravý pitný režim, vždy je na výber voda s citrusmi alebo bylinkami, ovocný nápoj alebo bylinkový čaj.

Zároveň uplatňujeme aj celospoločenský program podpory zdravia  Ovocie a zelenina do škôl.

 

 

Teší sa na Vás a dobrú chuť v tomto školskom

 roku Vám želá kolektív zamestnancov školského stravovacieho zariadenia v Základnej škole na Kúpeľnej ulici č.2 v Prešove