• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školská jedáleň

 
 
Pri ONLINE odhláškach  použiť ako užívateľa priezvisko a meno stravníka, všetko spolu a malými písmenami bez diakritiky ako napr.: hraskojanko. Heslo pre prvotné prihlásenie je také isté t.j. : hraskojanko /môžte ho následne zmeniť/
 
 

Organizácia školského stravovania

ostatná aktualizácia: 19. 8. 2016
 

Možnosti úhrady stravného:

* trvalý príkaz    * internetbanking   * vklad na účet
Platbu za stravné je potrebné realizovať mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci na účet 4008101728 / 7500,
IBAN : SK76 7500 0000 0040 0810 1728.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť :
 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol - VS stravníka môžete nájsť na stránke internetového objednávania v časti *informácie
 
 

Poplatky za jeden obed 

I. stupeň 

I. stupeň 

         
Žiaci ZŠ: 1,11 € 1,19 €
Žiaci ZŠ - diéta:    1,31 €

1,41 €

Žiak ZŠ z rodiny s rizikom soc.

vylúčenia (hmotná núdza):   

0,11 € 0,19 €
 Iné fyzické osoby (napr. dôchodcovia a iné) 2,64 €

 

Odporúčaná výška úhrady stravného pri trvalom príkaze :

I. stupeň

II. stupeň

Žiaci ZŠ: 22 € 24 €
Žiaci ZŠ - diéta:   26 €   28 €

Žiak ZŠ z rodiny s rizikom

soc. vylúčenia (hmotná núdza) :

2,50 € 4 € 

 

 

STRAVNÉ na šk. rok 2018/2019 podľa jednotlivých mesiacov

 

      HMOTNÁ NÚDZA  DIÉTA 
Mesiac - počet stravných dní I. stupeň II. stupeň  I. stupeň II. stupeň  I. stupeň  II.stupeň
SEPTEMBER     20 dní 22,20 € 23,80 € 2,20 € 3,80 € 26,20 € 28,20 €
OKTÓBER        22 dní 24,42 € 26,18 € 2,42 € 4,18 € 28,82 € 31,02 €
NOVEMBER     20 dní 22,20 € 23,80 € 2,20 € 3,80 € 26,20 € 28,20 €
DECEMBER      15 dní 16,65 € 17,85 € 1,65 € 2,85 € 19,65 € 21,15 €
JANUÁR          18 dní 19,98 € 21,42 € 1,98 € 3,42 € 23,58 € 25,38 €
FEBRUÁR        14 dní 15,54 € 16,66 € 1,54 € 2,66 € 18,34 € 19,74 €
MAREC           21 dní 23,31 € 24,99 € 2,31 € 3,99 € 27,51 € 29,61 €
APRÍL             18 dní 19,98 € 21,42 € 1,98 € 3,42 € 23,58 € 25,38 €
MÁJ               21 dní 23,31 € 24,99 € 2,31 € 3,99 € 27,51 € 29,61 €
JÚN               20 dní 22,20 € 23,80 € 2,20 € 3,80 € 26,20 € 28,20 €

Stravné je potrebné uhradiť do 20. dňa mesiac vopred

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol stravníka

 

Možnosti odhlasovania zo stravy:

* online na web-stránke školy
* telefonicky na tel. č. :  +421 910 216 002, +421 51 77 32 103
* mailom na :  sjkupelna@gmail.com 

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu  ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva na základe čipu, ktorého cena je 3 €.

Žiak/dieťa z rodiny s  rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca žiaka/dieťaťa povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo.

 

Diétne stravovanie – bezlepková diéta (celiakia) :

Diétna strava sa poskytuje žiakom, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára (gastroenterológa)  zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, čo je potrebné preukázať lekárskym potvrdením.

Rozpis diét v ZŠ a MŠ mesta Prešov - kliknite sem

 

V záujme motivácie žiakov k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu naše stravovacie zariadenie bude v závislosti od jedálneho lístka poskytovať výber z troch druhov šalátov. Žiaci si môžu šaláty servírovať  sami zo šalátového pultu podľa vlastného výberu a  bez obmedzenia v množstve.

Samozrejmosťou  je aj zdravý pitný režim, vždy je na výber voda s citrusmi alebo bylinkami, ovocný nápoj alebo bylinkový čaj.

Zároveň uplatňujeme aj celospoločenský program podpory zdravia  Ovocie a zelenina do škôl.

 

 

Teší sa na Vás a dobrú chuť v tomto školskom

 roku Vám želá kolektív zamestnancov školského stravovacieho zariadenia v Základnej škole na Kúpeľnej ulici č.2 v Prešove