• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania počas obdobia od 21.09. – 30.09.2020

Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a  na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  a MŠVVaŠ SR zo dňa 16.09.2020  oznamuje, že naďalej  upravuje podmienky  k organizácii výchovy a vzdelávania a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu :

Základné pravidlá:

 • Prevádzka školy sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.  
 • Vstup do školy:

 

1.-4.ročník  –   v čase  od 6,30 hod – 8,00 hod. -  hlavný vchod 01

5.-9.ročníka -   v čase od 7,15 – 8,00 hod. -    vedľajší vchod 02  

     po príchode do školy odchádzajú do svojich tried

     odchod zo školy - vchodom 01  všetci žiaci 1.-9.ročníka

 

 • Pri vstupe do školy sa bude vykonávať náhodný ranný filter, ranné meranie teploty žiakov dozorkonajúcim pedagogickým  zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

 

 • Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 21.09.2020 pre žiakov 1.-9. ročníka  podľa riadneho rozvrhu hodín, okrem vyučovania evanjelickej a grekokatolíckej náboženskej výchovy. V rámci prevádzkového poriadku budú počas vyučovania zabezpečené všetky potrebné hygienické podmienky.

 

 • V čase od  16.09.2020 – 30.09.2020 -   žiaci 1. stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci  a všetci zamestnanci školy povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy aj počas vyučovacej hodiny.

 

 • Aktivity pre žiakov sa budú organizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

 

 • Telesná výchova sa realizuje len v exteriéri (šk. ihrisko, multifunkčné ihrisko).Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30.9. nevyužívajú.

 

 • Činnosť v ŠKD  bude zabezpečená len pre žiakov 1.-4. ročníka v riadnom režime,  v čase od 6,30 hod. - 17,00 hod., ranné schádzanie a rozchádzanie ŠKD v čase od 6,30 – 7,30 hod. bude zabezpečené v triedach  podľa ročníkov.

 

 • Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v školskej jedálni bežnou  formou  na základe záväznej prihlášky. Škola poskytuje diétne stravovanie – celiakia , na základe žiadosti zákonného zástupcu.

 

 • Organizácia školského stravovania  bude pokračovať tak, aby sa triedy nepremiešavali a to v časovom rozpätí: od 11,30 hod. – 14,30 hod. aj so zabezpečením povinnej pravidelnej dezinfekcie rúk ( umývanie rúk mydlom aj  pred ukončením poslednej vyučovacej hodiny) pred vstupom do školskej jedálne.

 

 

Zákonný zástupca

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri

       príchode  žiaka do školy  a pri odchode žiaka zo školy, resp. školského klubu detí ( nosenie

       rúšok dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

 

 • Zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 2)
 • Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy a jej vrátnice. V nevyhnutnom prípade  žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Odporúčame minimalizovanie  zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Komunikuje so zamestnancom školy (vedenie školy, učiteľ, vychovávateľ) len prostredníctvom telefonického kontaktu alebo mailovou poštou. 
 • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto

            skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom na tr. učiteľku alebo mailom na školu.

 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.

 

 V Prešove, 17.09.2020                                                                     PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                                riaditeľka školy

 


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021