• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Oznamy

 

Oznámenie.

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy  Vám oznamuje  že  dňa 3. decembra 2015 sa uskutočnila doplňujúca voľba člena Rady školy z radov rodičov, v súlade s § 25, ods.13, písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Za člena  Rady školy na funkčné obdobie 2012-2016  bola v tajnom hlasovaní, za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny prítomných rodičov, zvolená p. PhDr. Alena Schlosserová, PhD

 

Tešíme sa na spoluprácu.

                              

                                                                                            PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                   riaditeľka školy


 

 

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že MŠVV a Š SR s účinnosťou od 01.09.2017  určuje zmenu postupu pri prideľovaní príspevku na dopravu žiakov základnej školy v súlade so Smernicou č. 50/2017 – R, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica MŠ SR č. 7/2015-R

 

Príloha:

1)Smernica MŠVV a Š SR  č.50/2017

2)Informovaný súhlas k zúčtovaniu cestovných výdavkov žiaka

 

                                              PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                    riaditeľka školy

                                                                                                                                                                                  


 

USMERNENIE k nároku na príspevok na školské stravovanie a školské pomôcky pre rodiny v hmotnej núdzi a na hranici životného minima

 

Rodinám, ktoré žiadajú o príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima oznamujeme, že túto skutočnosť musia opätovne nahlásiť škole. Spolu s „Vyhlásením“  a po preskúmaní ÚPSVaR Prešov, budú zaradení do zoznamu na poskytnutie príspevku na stravu a školské pomôcky.

 

 Prípadné otázky Vám zodpovieme na tel. čísle  051-7582762

 

 Príloha: Tlačivo „Vyhlásenie“

 

Tlačivo „Vyhlásenie“  doručiť  do 08.09.2015 na sekretariát  riad. školy p. Ličákovej