• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Zápis do 1. ročníka

Vážení  rodičia budúcich prvákov,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19  sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou od 15.4.2020 - 30.04.2020  - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

 

Elektronickú prihlášku prosím vyplňte na stránke  našej školy.

 

 

Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami  zašlite na adresu školy.

 

V krátkej dobe v elektronickej prihláške umožníme zasielanie príloh, kde dokument budete môcť zaslať elektronicky.

 

        V prípade potreby sa v tomto termíne uskutoční zápis osobne  v čase od 9,00 hod. - 11,00 hod.  v budove školy.Termín je potrebné dohodnúť telefonicky na  čísle 0911 899 919 alebo 051/7582 761.

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Žiadosť  o odklad povinnej školskej dochádzky nájdete na stránke školy  v záložke Zápis do 1. ročníka.

 

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 

 

 

Inštrukcie k zápisu do 1. ročníka pre  školský rok 2020/ 2021
 
INFORMÁCIE pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
 
Čo má prvák vedieť
 
Školský obvod ZŠ Kúpeľná
 
VZN o školských obvodoch
 
Prezentácia školy