• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský podporný tím

Školský podporný tím

 

Činnosť tohto tímu sa riadi § 131 školského zákona a § 21 n) a § 84 a) zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, procesnými, výkonovými a obsahovými štandardami i popísanými úrovňami podpory, predovšetkým však podporné úrovne 1. a 2. stupňa, ale aj metodickými usmerneniami VÚDPaP-u (napr. ŠPT, 2022) a Katalógom podporných opatrení. Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) veľmi úzko spolupracuje a je metodicky usmerňovaný centrom poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“). V škole tím úzko spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

 

Koordinovaná činnosť odborných a pedagogických zamestnancov školského podporného tímu pomáha škole zabezpečovať funkčnú podporu v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania všetkých žiakov synergicky a tým prispieva k efektívnosti a komplexnosti inkluzívneho vzdelávania. Na zreteli ŠPT je najmä zdravý psychický a emocionálny rozvoj detí a zamestnancov na ceste k inkluzívnemu prostrediu.

 

Hlavné úlohy

ŠPT pracuje v súlade s § 145a a § 145b zákona 182/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a § 21 a § 24 písm. n) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Členovia ŠPT úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi príslušného poradenského zariadenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Tieto úlohy vykonávajú vo vzťahu ku všetkým zložkám školského systému, teda žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom.

 • Vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík
 • Preventívne a depistážne programy
 • Orientačná diagnostika
 • Poradenská a konzultačná činnosť voči zákonným zástupcom
 • Metodická podpora pedagogickým zamestnancom
 • Cielené intervencie
 • Monitoring pedagogických zamestnancov
 • Aktívna spolupráca s poradenskými zariadeniami, sieťovanie s inými subjektmi
 • Pravidelné tímové porady, intervízie, supervízie, vzdelávanie tímu

 

Členovia školského podporného tímu

Školská špeciálna pedagogička – Mgr. Michaela Šimonová

Školská psychologička – Mgr. Gabriela Germušková

Výchovná a kariérová poradkyňa – Mgr. Slávka Krajňáková

Koordinátorka pre prevenciu a elimináciu šikanovania– Mgr. Martina Kahanovská

Pedagogický asistent – Mgr. Nikola Raceková

 

Koordinátorom školského podporného tímu a kontaktnou osobou je školská špeciálna pedagogička Mgr. Michaela Šimonová.

Mail: simonova.michaela@zskuppo.sk

Telefón: 051/77 32 860 kl. 141

 

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK