• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský špeciálny pedagóg

 

Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci!

Mgr. Jarmila Miháliková – školská špeciálna pedagogička


Kto som: špeciálny pedagóg s 19 ročnou pedagogickou praxou.

Pracovala som s    – hluchoslepými žiakmi

                              – viacnásobne postihnutými žiakmi

                              – žiakmi s poruchami učenia a správania

                              – žiakmi – cudzincami, ktorí neovládali slovenský jazyk.

Kde som študovala: UK Bratislava – pedagogická fakulta, 1995 – 2000

                                 Perkins School for the Blind, Boston, USA – 1999/2000

Absolvované kurzy:

Bazálna stimulácia – základný kurz, rok 2008

Biofeedback a Neurofeedback – osvedčenia na 150 hodín

Anglický jazyk – úroveň B2 (vysvedčenie)  rok 2016

Rozvíjanie špecifických funkcií v praxi I, II  (osvedčenia)  rok 2018

eTwinning – titul Učiteľ mesiaca Október 2017 (národný certifikát kvality za projekt)

Erasmus – účasť na medzinárodnej konferencii eTwinning v roku 2018

 

 

V školskom roku 2018/2019  budem pracovať priamo vo vašej škole.

 

ČO PONÚKAM?

 

 •    VYUČOVANIE ZAČLENENÝCH ŽIAKOV VO ŠPECIFICKÝCH PREDMETOCH
 •    ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ  PORADENSTVO  PRE  PEDAGÓGOV
 •    ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO PRE RODIČOV
 •    ÚZKU SPOLUPRÁCU SO ŠKOLSKOU  PSYCHOLOGIČKOU
 •    REEDUKÁCIU, STIMULÁCIU  A  REHABILITÁCIU ZAČLENENÝCH  ŽIAKOV 
 •    ÚZKU SPOLUPRÁCU S ASISTENTKOU UČITEĽA

 

Hlavným poslaním školskej špeciálnej pedagogičky ako odbornej zamestnankyne je poskytovať odborné špeciáno-pedagogické, terapeutické, rehabilitačné, poradenské a metodické služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, rodičom (zákonným zástupcom) s cieľom maximálne podporiť a rozvíjať osobnosť žiakov a podieľať sa na optimálnom a efektívnom fungovaní školy ako systému  s dôrazom na psychické zdravie všetkých žiakov. Pri plnení jednotlivých úloh je dôležité dodržiavať individuálny prístup ku každému žiakovi, podľa druhu poruchy v jeho poznávacích schopnostiach.

 

Hlavné úlohy školskej špeciálnej pedagogičky v škole

 

V záujme humanizácie procesu výchovy a vzdelávania a rozvíjania osobnosti žiakov, plní školská špeciálna pedagogička tieto úlohy:

 

Vo vzťahu k žiakom:

 

 1. Poskytuje špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby žiakom.
 2. Poznáva osobnosť žiakov, ich schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti                 a motiváciu k učeniu, štýl učenia.
 3. Pozoruje žiakov jednotlivých ročníkov pri priamej práci v triede.
 4. Sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhuje efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí.
 5. Identifikuje žiakov s poruchami učenia.

 

Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom:

 

 1. Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom.
 2. Podieľa sa na vypracúvaní individuálneho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní. Kompletizuje a uchováva dokumentáciu IZŽ.
 3. Predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce   s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.
 4. Sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami alebo školskou psychologičkou.
 5. Spolupodieľa sa na zasadnutia PK,MZ – prehodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, cieľov, obsahu vyučovania u integrovaných žiakov.

 

Vo vzťahu k rodičom (zákonným zástupcom, iným subjektom):

 

 1. Poskytuje rodičom (zákonným zástupcom) konzultačné a poradenské služby a ponúka spoluprácu.

 

                            Rozvrh pracovného času školskej špeciálnej pedagogičky

 

Pracovný úväzok: 5 hodín týždenne.

 

Konzultačné hodiny pre pedagógov:  PON, PIA  od 10:00 do 11:00 hod.                    

 

Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov: PON - PIA  od 15:30 do 16:30 hod. 

 

Administratívne práce, príprava a kontrola dokumentácie, iné činnosti.                   

 


 

V školskom roku 2018/2019 bude v škole pracovať 

 Mgr. Alexandra Mihoková , pedagogický asistent učiteľa. 

 

 

Pracovný úväzok pedagogickej asistentky učiteľa je 23 hodín týždenne podľa stanoveného rozvrhu. Pracuje priamo v triedach s individuálne začlenenými žiakmi v úzkej spolupráci       s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou.

 

V čom nám bude pedagogická asistentka učiteľa nápomocná?

Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa, podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu  základnej školy, pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

Asistent učiteľa pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje: vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku.

Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov v určených predmetoch. Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD- výukové programy zamerané pre žiakov so ŠVVP, náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, čítacie tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva pri práci interaktívnu tabuľu. Asistent učiteľa vytvára doplňovacie diktáty na PC, pomáha žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom.

Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

 • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
 • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
 • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
 • formulovať jasné a splniteľné pravidlá hry,
 • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky
 • indukcia- využiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok - odmeny a tresty používať opatrne- zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.