• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Alexandra Mihoková

mihokova.alexandra@zskuppo.sk

KONZULTAČNÉ HODINY:

STREDA:  13:00 – 15:30 a PIATOK 8:00- 12:00

Konzultácie je možné si individuálne dohodnúť na t.č.: 051 7732860 / kl. 141

 

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do projektu Škola inkluzionistov v rámci programu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Nadácie pre deti Slovenska.

 

 • vyučujem individuálne integrovaných žiakov, v rámci predmetov špeciálno-pedagogickej podpory RŠF – rozvíjanie špecifických funkcií
 • poskytujem konzultácie rodičom, pedagógom
 • podieľam sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, vediem špeciálno-pedagogickú dokumentáciu
 • spolupracujem so školskou psychologickou, výchovnou poradkyňou, asistentkou učiteľa a poradenskými zariadeniami
 • vediem krúžok Šikovné sovičky – zameraný na rozvoj čiastkových funkcií a komunikačných schopností žiakov 1.ročníka

 

Kto je integrovaný žiak ?

 • je to žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami - ŠVVP
 • žiak so ŠVVP je podľa školského zákona č. 245/ 2008 Zb.z.:
  • žiak so zdravotným znevýhodnením (s postihnutím; dlhodobo chorý; s vývinovými poruchami - poruchy učenia, poruchy pozornosti….)
  • žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • žiak nadaný

 

V rámci špeciálno-pedagogickej podpory, ktorú integrovaným žiakom poskytujem sa venujeme podpore ich špecifických funkcií (práve v dôsledku ich narušenia dochádza k problémom s učením):

 • priestorová orientácia
 • zraková perpcepcia
 • sluchová percepcia
 • intermodalita
 • serialita
 • grafomotorika.

 

Počas hodín sa venuje i rozvoju ich komunikačných schopností a sebavedomia. Fixujeme aktuálne preberané učivo, hľadáme so žiakom cestu pre jeho porozumenie.

V práci so žiakmi využívame hry a didaktické pomôcky, ktoré sú im blízke.


Asistent učiteľa

Mgr. Michaela Šimonová

simonova.michaela@zskuppo.sk

 

- venuje sa individuálne začleneným žiakom priamo vo výchovno-vzdelávacom procese

- úzko spolupracuje s učiteľom a špeciálnym pedagógom

- pomáha konkrétnemu žiakovi, prekonávať ťažkosti, ktoré mu vplyvom poruchy učenia alebo pozornosti  vznikajú (usmerňuje jeho prácu...)