• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Michaela Šimonová

simonova.michaela@zskuppo.sk

 

KONZULTAČNÉ HODINY:

Konzultačné hodiny po mailovej alebo telefonickej dohode každý pondelok od 08:00 do 09:30 hod. a v piatok od 11:00 do 12:30 hod.

Konzultácie je možné si individuálne dohodnúť na simonova.michaela@zskuppo.sk,

t.č.: 051 7732860 / kl. 141 alebo formou edupage.

 

V záujme humanizácie procesu výchovy a vzdelávania a rozvíjania osobnosti žiakov spolupracuje pri realizácií vzdelávania v súlade so školským zákonom a koordinuje prácu školského podporného tímu.

Hlavné činnosti školského špeciálneho pedagóga:

 • vyučuje žiakov so ŠVVP v rámci špeciálno-pedagogickej podpory
 • poskytuje konzultácie rodičom, pedagógom
 • poskytuje intervenčnú činnosť
 • participuje na vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu, vedie špeciálno-pedagogickú dokumentáciu
 • spolupracuje so školskou psychologičkou, výchovnou poradkyňou, asistentkou učiteľa či ďalšími pedagogickými zamestnancami spolu s ktorými vytvára školský podporný tím
 • spolupracuje tiež s poradenskými zariadeniami.

 

Kto je žiak so ŠVVP:

 • je to žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – ŠVVP
 • ŠVVP - špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia
 • žiak so ŠVVP je podľa školského zákona č. 182/ 2023 Zb.z.:
  • žiak so zdravotným znevýhodnením:

- žiak so zdravotným postihnutím;

- žiak chorý alebo zdravotne oslabeným;

- žiak s poruchou aktivity a pozornosti;

- žiak s vývinovou poruchou učenia;

- žiak s poruchou správania alebo žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej; 

 • žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia;
 • žiak nadaný.

 

V rámci špeciálno-pedagogickej podpory, ktorú týmto žiakom poskytuje sa venuje podpore ich špecifických funkcií (práve v dôsledku ich narušenia dochádza k problémom s učením):

 • priestorová orientácia
 • zraková percepcia
 • sluchová percepcia
 • intermodalita
 • serialita
 • grafomotorika.

Počas hodín sa venuje i rozvoju ich komunikačných schopností a sebavedomia. Fixuje aktuálne preberané učivo, hľadá so žiakom cestu pre jeho porozumenie.

V práci so žiakmi využíva hry a didaktické pomôcky, ktoré sú im blízke.


Pedagogický asistent

Mgr. Nikola Raceková

racekova.nikola@zskuppo.sk

 

Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy, pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitosti vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Pedagogický asistent pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať osobnostný rozvoj, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Náplň práce a kompetencie pedagogického asistenta

 • Spolupracuje s učiteľmi počas výchovno- vzdelávacieho procesu žiaka
 • Spolupracuje s členmi školského podporného tímu
 • Podieľa sa na organizácií činností žiaka v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu podľa daných pokynov učiteľa
 • Oboznamuje sa a akceptuje zdravotný stav a individuálne potreby žiaka
 • Komunikuje s rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami žiaka o výchovno- vzdelávacom procese
 • Vytvára efektívne vzťahy medzi žiakom so ŠVVP a edukačným prostredím školy
 • Podieľa sa na tvorbe vhodných kompenzačných pomôcok a individualizovaných úloh žiaka
 • Pomáha žiakovi pri príprave učebných pomôcok
 • Spolupodieľa sa na výbere vhodných metód a foriem vyučovania v závislosti od ŠVVP žiaka
 • Zúčastňuje sa na spoločných podujatiach školy (otvorené hodiny, výlety, exkurzie, spoločenské alebo športové udalosti a pod.)

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK