• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský špeciálny pedagóg

Vážení kolegovia, rodičia a milí žiaci!

Mgr. Jarmila Miháliková – školská špeciálna pedagogička

 

Kto som: špeciálny pedagóg s 18 ročnou pedagogickou praxou.

Pracovala som s    – hluchoslepými žiakmi

                              – viacnásobne postihnutými žiakmi

                              – žiakmi s poruchami učenia a správania

                              – žiakmi – cudzincami, ktorí neovládali slovenský jazyk.

Kde som študovala: UK Bratislava – pedagogická fakulta, 1995 – 2000

                                 Perkins School for the Blind, Boston, USA – 1999/2000

 

V školskom roku 2017/2018 budem pracovať priamo vo vašej škole.

 

ČO PONÚKAM?

 

 • INDIVIDUÁLNU  PRÁCU  SO  ZAČLENENÝMI  ŽIAKMI  PRIAMO  V ŠKOLE
 • ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ  PORADENSTVO  PRE  PEDAGÓGOV
 • ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO PRE RODIČOV
 • ÚZKU SPOLUPRÁCU SO ŠKOLSKOU  PSYCHOLOGIČKOU
 • TERAPIU  A  REHABILITÁCIU PRE  ZAČLENENÝCH  ŽIAKOV 

 

 

 

Hlavným poslaním školskej špeciálnej pedagogičky ako odbornej zamestnankyne je poskytovať odborné špeciáno-pedagogické, terapeutické, rehabilitačné, poradenské a metodické služby žiakom, pedagogickým zamestnancom, rodičom (zákonným zástupcom) s cieľom maximálne podporiť a rozvíjať osobnosť žiakov a podieľať sa na optimálnom a efektívnom fungovaní školy ako systému s dôrazom na psychické zdravie všetkých žiakov. Pri plnení jednotlivých úloh je dôležité dodržiavať individuálny prístup ku každému žiakovi, podľa druhu poruchy v jeho poznávacích schopnostiach.

 

Hlavné úlohy školskej špeciálnej pedagogičky v škole

 

V záujme humanizácie procesu výchovy a vzdelávania a rozvíjania osobnosti žiakov, plní školská špeciálna pedagogička tieto úlohy:

 

Vo vzťahu k žiakom:

 

 1. Poskytuje špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby žiakom.
 2. Poznáva osobnosť žiakov, ich schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti          a motiváciu k učeniu, štýl učenia.
 3. Pozoruje žiakov jednotlivých ročníkov pri priamej práci v triede.
 4. Zostavuje podklady pre denné hodnotenie integrovaných žiakov.
 5. Sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhuje efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí.
 6. Participuje pri zápise detí do 1. ročníka – depistáž žiakov.
 7. Identifikuje žiakov s poruchami učenia.
 8. Individuálne alebo skupinovo pracuje so žiakmi s problémami v učení, najmä žiakmi učiacimi sa pod svoje možnosti, pasívnymi, nemotivovanými, či žiakmi s pomalým tempom práce.
 9. Podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z individuálnych programov vzdelávania žiakov.

 

Vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom:

 

 1. Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom.
 2. Podieľa sa na vypracúvaní individuálneho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní. Kompletizácia dokumentácie integrovaných žiakov – záznam o vykonaní individuálnej výchovno-vzdelávacej činnosti, žiadosti o integráciu, vypracovanie auditov, vyplnenie osobného listu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 3. Sleduje efektívnosť individuálnych vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia a správania.
 4. Predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce  s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.
 5. Sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami alebo školskou psychologičkou.
 6. Predkladá u žiakov s poruchami správania v ZŠ – t.j. metodicko-informatívny materiál /týkajúci sa hlavných odporúčaní, organizácie vyučovania a práce žiaka, špecifických postupov učiteľa na vyučovaní a špecifických výchovných postupov/ pre pedagógov.
 7. Spolupodieľa sa na zasadnutia PK,MZ – prehodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, cieľov, obsahu vyučovania u integrovaných žiakov.
 8. Prehodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov pri klasifikácii vo všetkých ročníkoch z ktorých sú žiaci zaradení do špeciálno-pedagogickej starostlivosti.
 9. Pracovné stretnutia a odborné konzultácie v PPP.

 

 

Vo vzťahu k rodičom (zákonným zástupcom, iným subjektom):

 

 1. Poskytuje rodičom (zákonným zástupcom) konzultačné a poradenské služby.
 2. Spolupracuje s rodičom (zákonným zástupcom) pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní detí.
 3. Osvetová práca zameraná  na informovanie o otázkach vzdelania a výchovy pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
 4. Spolupráca s inštitúciami v rôznych oblastiach : ped., zdrav., soc.zariadenia.
 5. Pomoc pri formovaní zmien v postojoch zdravej populácie ku zdravotne postihnutým žiakom.

 

Rozvrh pracovného času školskej špeciálnej pedagogičky

 

Pracovná doba: 8:00 – 16:00 hod.        Pondelok, Utorok, Streda

 

a)  8:00 – 12:35 hod.

Náplň:  individuálna alebo skupinová špeciálnopedagogická  práca,

          terapia a rehabilitácia začlenených žiakov, konzultácie so školským psychológom a

          spolupráca.

b) 12:35 – 13:05 hod. - OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

c) 13:05 – 14:00 hod.

Náplň:  konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom školy.

d) 14:00 – 15:00 hod.

Náplň: konzultácie a poradenské služby pre rodičov (zákonných zástupcov).

e) 15:00 – 16:00 hod.

Náplň: Odborná príprava, vypracovávanie a vyhodnocovanie individuálnych  plánov    

vzdelávania žiakov, vedenie dokumentácie začlenených žiakov, tvorba individuálnych  

didaktických pomôcok a pracovných listov.

 

Individuálna alebo skupinová práca so začlenenými žiakmi

Čas/Deň

Pondelok

Utorok

Streda

8:00 – 8:45

1-2 žiaci

1-2 žiaci

1-2 žiaci

8:55 – 9:40

1-2 žiaci

1-2 žiaci

1-2 žiaci

10:00 – 10:45

1-2 žiaci

1-2 žiaci

1-2 žiaci

10:55 – 11:40

1-2 žiaci

1-2 žiaci

1-2 žiaci

11:50 – 12:35

1-2 žiaci

1-2 žiaci

1-2 žiaci

Prvé 2 týždne v mesiaci – individuálna práca s 1 žiakom

Ďalšie 2 týždne v mesiaci – skupinová práca (práca s 2 žiakmi)

Týmto by sme zabezpečili špeciálnopedagogickú prácu so žiakom 3 x mesačne po 1 vyučovacej hodine.

Harmonogramy  práce s konkrétnymi žiakmi vypracujem po dohode s pedagógmi.

 

Skupiny budeme tvoriť podľa kritérií:  –  rovnaký vek žiakov

                                                       - rovnaké alebo veľmi podobné problémy žiakov.