• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Alexandra Mihoková

mihokova.alexandra@zskuppo.sk

KONZULTAČNÉ HODINY:

UTOROK : 15.30 – 16:30

PIATOK : 10:00 – 12:00

Konzultácie je možné si individuálne dohodnúť na t.č.: 051 7732860 / kl. 141

 

 • vyučujem individuálne integrovaných žiakov, v rámci predmetov špeciálno-pedagogickej podpory RŠF – rozvíjanie špecifických funkcií
 • poskytujem konzultácie rodičom, pedagógom
 • podieľam sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, vediem špeciálno-pedagogickú dokumentáciu
 • spolupracujem so školskou psychologickou, výchovnou poradkyňou, asistentkou učiteľa a poradenskými zariadeniami
 • vediem krúžok Šikovné sovičky – zameraný na rozvoj čiastkových funkcií a komunikačných schopností žiakov 1.ročníka

 

Kto je integrovaný žiak ?

 • je to žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami - ŠVVP
 • žiak so ŠVVP je podľa školského zákona č. 245/ 2008 Zb.z.:
  • žiak so zdravotným znevýhodnením (s postihnutím; dlhodobo chorý; s vývinovými poruchami - poruchy učenia, poruchy pozornosti….)
  • žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • žiak nadaný

 

V rámci špeciálno-pedagogickej podpory, ktorú integrovaným žiakom poskytujem sa venujeme podpore ich špecifických funkcií (práve v dôsledku ich narušenia dochádza k problémom s učením):

 • priestorová orientácia
 • zraková perpcepcia
 • sluchová percepcia
 • intermodalita
 • serialita
 • grafomotorika.

 

Počas hodín sa venuje i rozvoju ich komunikačných schopností a sebavedomia. V práci so žiakmi využívame hry a didaktické pomôcky, ktoré sú im blízke.

 


 

V školskom roku 2018/2019 bude v škole pracovať 

 Mgr. Michaela Šimonová , pedagogický asistent učiteľa. 

 

 

Pracovný úväzok pedagogickej asistentky učiteľa je 23 hodín týždenne podľa stanoveného rozvrhu. Pracuje priamo v triedach s individuálne začlenenými žiakmi v úzkej spolupráci       s vyučujúcimi a špeciálnou pedagogičkou.

 

V čom nám bude pedagogická asistentka učiteľa nápomocná?

Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa, podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu  základnej školy, pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

Asistent učiteľa pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje: vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku.

Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov v určených predmetoch. Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD- výukové programy zamerané pre žiakov so ŠVVP, náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, čítacie tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva pri práci interaktívnu tabuľu. Asistent učiteľa vytvára doplňovacie diktáty na PC, pomáha žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom.

Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

 • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
 • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
 • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
 • formulovať jasné a splniteľné pravidlá hry,
 • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky
 • indukcia- využiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok - odmeny a tresty používať opatrne- zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.