• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školská psychologička

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA


Mgr. Gabriela Germušková

 

Školský psychológ je odborný zamestnanec – psychológ, pôsobiaci na pôde školy, ktorý zabezpečuje diagnostickú, konzultačnú, poradenskú, preventívnu a intervenčnú činnosť voči všetkým zložkám systému školy – t.j. pedagogickým zamestnancom, žiakom a rodičom. V rámci tejto činnosti svoju prácu vykonáva na základe §24, ods.2 Zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riadi sa najmä zákonom 182/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Mojou pracovnou náplňou je v skratke starostlivosť o duševné zdravie Vašich detí, Vás a všetkých zamestnancov školy. Moja činnosť vychádza zo zákona 138/2019 Z.z. a školského zákona. A spolu so školským podporným tímom pracujeme na druhej úrovni podpory v rámci systému podpory. Na treťom stupni podpory pracujú zamestnanci centra podpory a prevencie, ktorí taktiež vykonávajú aktivity na pôde školy.

 

Orientačná diagnostika

Prevencia

Poradenstvo

Intervencia

Krízová intervencia

Terapia

Reedukácia

Metodická podpora a poradenstvo PZ, OZ a ZZ alebo zástupcom zariadenia.

 

Zákonný zástupca má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa (§144, ods. 6, písm. d, Zákona 245/2008Z.z.) a zároveň je povinný informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (§144, odss.7, písm. d Zákona 245/2008 Z.z.).

 

Situácie, v ktorých sa Vaše dieťa môže stretnúť s činnosťou ŠPT a školskej psychologičky:

 

S informovaným súhlasom:

 

 • Sociometria v triede – meranie triednej klímy – ako sa v triede cítia žiaci, aké majú vzťahy, ako môžeme triednu klímu zlepšiť, monitorovanie mentálneho zdravia žiaka v kolektíve
 • Orientačná diagnostika – po dohode s rodičom
 • Preventívny program – aktivity v rozsahu viac ako jednej vyučovacej hodiny so zameraním na prevenciu
 • Individuálna konzultácia – v rozsahu maximálne dvoch stretnutí sa môže realizovať bez informovaného súhlasu rodiča, v každom prípade sa snažíme dieťa smerovať k tomu, aby o probléme vedeli aj zákonní zástupcovia
 • Dlhodobé poradenstvo – len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu

 

 

Bez informovaného súhlasu:

 • ​Intervencia v triede – v prípade akútneho problému môže ŠPT v zastúpení svojich členov zasiahnuť jednorazovo priamo v triede s využitím (zväčša) rozhovoru
 • Monitorovanie adaptácie – intervencia v triede (najčastejšie prvého ročníka), ktorej cieľom je zmapovať to, ako sa Vaše dieťa zoznámilo a adaptovalo na školu a výchovno-vzdelávací proces
 • Pozorovanie – najprirodzenejšia metódy analýzy klímy školy
 • Preventívna aktivita – v rozsahu jednej vyučovacej hodiny, pri ktorých sa využívajú také nástroje, ktoré nezbierajú žiadne údaje o dieťati – zväčša prednáška na nejakú tému
 • Individuálna konzultáciav rozsahu maximálne dvoch stretnutí sa môže realizovať bez informovaného súhlasu rodiča, v každom prípade sa snažíme dieťa smerovať k tomu, aby o probléme vedeli aj zákonní zástupcovia

 

Situácie, v ktorých sa Vaše dieťa môže stretnúť s odborným zamestnancom CPP bez informovaného súhlasu:

 • Preventívna aktivita - pri ktorej sa nespracúvajú žiadne osobné údaje
 • Krízová intervencia – neodkladná, akútna intervencia kvalifikovaného odborníka na krízu v čase mimoriadnych situácií, ako je napríklad smrť žiaka, smrť pedagóga, prírodná katastrofa, útok na škole... s cieľom zmierniť dopad katastrofy na psychické zdravie žiakov a zamestnancov školy

 

Školský psychológ je zväčša veľkým útočiskom pre žiakov, aj keď sa to niekedy nezdá, najviac využívajú jeho podporu práve oni. Nebojte sa, že vo Vás nemajú dôveru, často krát ich privedú obavy z toho, že by Vás mohli sklamať alebo zbytočne trápiť. Z mojej pozície ich vždy smerujem k tomu, aby sa sami alebo spolu so mnou zdôverili aj Vám.

 

Na všetky aktivity, v ktorých sa objavia osobné údaje Vášho dieťaťa si školský psychológ vyžiada informovaný súhlas od zákonného zástupcu.

 

Budem Vám veľmi vďačná, ak prijmete spoluprácu so mnou, aby sme pomohli cítiť sa Vášmu dieťaťu na pôde našej školy dobre. Zároveň ponúkam pomoc aj pre Vás – rodičov.

 

Konzultačné hodiny sú:

Pondelok: 07:30 – 08:00, 14:00 – 15:30

Streda: 07:30 – 08:00, 14:00 – 15:30

Úctivo Vás žiadam, aby ste sa na konzultáciu so mnou vopred dohodli. Rada sa s Vami stretnem aj mimo týchto hodín, ale len po predchádzajúcej dohode. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom kl. 126 (051/7732860), prostredníctvom emailovej adresy germuskova.gabriela@zskuppo.sk alebo EduPage. Ďakujem za pochopenie.

 
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK