• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Telesná a športová výchova

Vyučujúci TSV:

Mgr. MILÁ Zuzana

Mgr. AUGUSTÍNOVÁ Jana

Mgr. BLAHOVSKÝ Kristián

Mgr. FERÍK Marián

 

Predmetom hodín Telesnej a športovej výchovy (TSV) je osvojenie si pohybových schopností, vedomostí, myšlienky fair-play, rozvoj pohybových zručností a návykov, získavanie pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, ktorá je súčasťou zdravého životného štýlu a to nielen počas plnenia školskej dochádzky, ale aj v dospelosti. Snažíme sa viesť žiakov k efektívnemu a plnohodnotnému využitiu voľného času. Záujem zo strany žiakov o športové aktivity je veľký a preto majú možnosť vybrať si z ponuky záujmových útvarov a športových krúžkov, ktoré naša škola ponúka:

- loptové hry,

- futbal,

- športové všeličo (basketbal, volejbal, futbal, kondičná príprava, ....),

- pohybová príprava,

- bedminton,

- florbal,

- projekt Dajme spolu gól.

 

Hodnotenie TSV má výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov, pričom vychádza zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“- platné pre celú školskú telesnú výchovu. Žiaci sú hodnotení slovne a písomne. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, taktiež snaha o lepšie výkony, ale aj angažovanosť počas vyučovacích hodín TSV. V smere k žiakovi prevláda pozitívne hodnotenie. Viac chváliť a motivovať, jednoznačne rešpektovať danosti jednotlivých žiakov individuálnym prístupom.

 

Podujatia a akcie z predmetu TSV, ktoré sa uskutočnia v školskom roku 2023 / 2024:

- 1. účelové cvičenie OŽAZ

- Európsky týždeň športu,

- Základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka,

- Základný plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka,

- športové súťaže v rámci škôl mesta Prešov – detská atletika, florbal, futbal, basketbal, volejbal, športová gymnastika, šach, cezpoľný beh,

- Novoročný športový turnaj,

- Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka,

- 2. účelové cvičenie OŽAZ,

- Putovný pohár riaditeľky školy- športový turnaj pre žiakov 2. stupňa.

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK