• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Telesná a športová výchova

 

Telesná a športová výchova

 

Vyučujúci TSV: Mgr.Zuzana Milá

                           Mgr.Marián Ferík

                           Mgr.Jana Augustínová

                           Mgr.Iveta Rennerová

                           Mgr.Lukáš Sidorjak

 

               V predmete TSV si žiaci osvojujú pohybové schopnosti, vedomostí, rozvíjajú pohybové  zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu a to nielen počas školskej dochádzky, ale aj v dospelosti. Snažíme sa viesť žiakov k efektívnemu využitiu voľného času, o čom svedčí aj veľký záujem zo strany žiakov o športové krúžky.

Futbalový - 1.,2.ročník, loptové hry - 1.stupeň, pohybové hry - 1.stupeň, bedmintonový - 1.,2.stupeň.

Hodnotenie telesnej výchovy má výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov, pričom vychádza zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platné pre celú školskú telesnú výchovu. Žiaci sú hodnotení slovne a písomne, hodnotenie je komplexné, založené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti. Hlavným kritériom hodnotenia je individuálne zlepšenie v pohybových  zručnostiach, vedomostiach, psychomotorických schopnostiach, v snahe o lepšie výkony, ale aj angažovanosť v telesnej výchove. V smere k žiakovi prevláda pozitívne  hodnotenie. Viac chváliť a motivovať, jednoznačne rešpektovať danosti jednotlivých  žiakov  individuálnym prístupom.

 

Podujatia a akcie z predmetu TSV, ktoré sa uskutočnia v školskom roku 2019/2020

 • 1.,2.účelové cvičenie OŽAZ
 • Európsky týždeň športu
 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 3.ročníka
 • Jazykovo-plavecký kurz pre žiakov 6.ročníka - zdokonaľovací plavecký výcvik
 • Vianočná športová akadémia o putovný pohár riaditeľky školy pre žiakov 2.stupňa
 • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7.ročník
 • Športové súťaže v rámci škôl mesta Prešov - detská atletika, florbal, futbal, volejbal, basketbal, športová gymnastika, šach, atletika-cezpoľný beh
 • Športové dopoludnie: Šport nás spája