• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Ruský jazyk

 

V školskom roku 2019/2020 sa predmet RUSKÝ JAZYK vyučuje ako 2. cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch 2. stupňa. Vyučovacie hodiny ruského jazyka prebiehajú v príjemnej atmosfére. Žiaci našej školy spoznávajú Rusko ako rozmanitú krajinu, začínajú chápať ruský národ, jeho kultúru a históriu, ale získavajú informácie aj o súčasnom dianí Ruska v jeho rôznych oblastiach. Na hodinách ruského jazyka sa žiaci stretávajú s rôznymi známymi osobnosťami, oboznamujú sa s ruskými národnými, ale aj modernými piesňami.

 

 Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života sa pri vyučovaní ruského jazyka na našej škole kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, ktorá je založená na schopnosti nielen porozumieť cudziemu jazyku, ale zároveň vedieť vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a názory ústnou a písanou formou. Žiaci, okrem práce s učebnicou a pracovným zošitom, využívajú interaktívnu tabuľu, pracovné listy, hrajú situačné hry, učia sa riekanky, jazykolamy, riešia rôzne úlohy, spievajú pesničky.

 

 Je tradíciou, že sa žiaci piateho ročníka zúčastňujú týždenného Jazykového kurzu, ktorý je zameraný na podporu vyučovania 2. cudzích jazykov. Žiaci si na kurze obohatia slovnú zásobu, odbúrajú zábrany v ústnej komunikácii v ruskom jazyku, osvoja si gramatické javy, ktoré im robia ťažkosti a v neposlednom rade – utužia priateľstvá medzi sebou a vzťahy s vyučujúcimi. Aj v tomto školskom roku budú mať naši piataci možnosť zúčastniť sa tohto kurzu.

 

 Každoročne sa v rámci vyučovania ruského jazyka zapájame do súťaží a mimoškolských akcií a naši žiaci obsadzujú krásne miesta v súťažiach ako Ruské slovo, Ruský film v škole, Olympiáda ruského jazyka, Petrohrad očami detí a iné.

 

Aj v školskom roku 2019/2020 máme záujem zapojiť sa do súťaží týkajúcich sa ruského jazyka a veríme, že sa našim žiakom bude dariť minimálne rovnako dobre ako ten minulý, ak nie lepšie.

 

 Talent žiakov sa rozvíja aj v príprave programov, s ktorými vystupujú na školských podujatiach ako Deň otvorených dverí, Májová akadémia, Pieseň v cudzom jazyku, JASPO 2020.

 

 Aj naďalej budú mať žiaci možnosť spolupodieľať sa na tvorbe školského jazykového časopisu ŠAFRAN a rozvíjať svoju tvorivosť a zároveň si vyskúšať ako sa taký časopis tvorí. 

 

V tomto roku sa žiaci môžu zapojiť do záujmových útvarov:

Tvorivá ruština – Mgr. Martina Mikitová 

Tešia sa na Vás vyučujúce ruského jazyka:  Mgr. Miroslava Chovancová a Mgr. Martina Mikitová.