• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Ruský jazyk

V školskom roku 2020/2021 sa predmet RUSKÝ JAZYK vyučuje ako 2. cudzí jazyk vo všetkých ročníkoch 2. stupňa. Svoje vedomosti si žiaci majú možnosť rozvíjať aj v rámci záujmových útvarov.

 

Vyučovacie hodiny ruského jazyka sa nesú v príjemnom duchu. Žiaci našej školy spoznávajú Rusko ako rozmanitú krajinu, začínajú chápať ruský národ, jeho kultúru a históriu, ale získavajú informácie aj o súčasnom dianí Ruska v jeho rôznych oblastiach. Na hodinách ruského jazyka sa žiaci stretávajú s rôznymi známymi osobnosťami, oboznamujú sa s ruskými národnými, ale aj modernými piesňami.

 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života sa pri vyučovaní ruského jazyka na našej škole kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, ktorá je založená na schopnosti nielen porozumieť cudziemu jazyku, ale zároveň vedieť vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a názory ústnou a písanou formou. Žiaci, okrem práce s učebnicou a pracovným zošitom, využívajú interaktívnu tabuľu, pracovné listy, hrajú situačné hry, učia sa riekanky, jazykolamy, riešia rôzne úlohy, spievajú pesničky.

 

Už tradične sa žiaci piateho ročníka zúčastňujú týždenného Jazykového kurzu, ktorý je zameraný na podporu vyučovania 2. cudzích jazykov. Žiaci si na kurze obohatia slovnú zásobu, odbúrajú zábrany v ústnej komunikácii v ruskom jazyku, osvoja si gramatické javy, ktoré im robia ťažkosti a v neposlednom rade – utužia priateľstvá medzi sebou a vzťahy s vyučujúcimi. Aj v tomto školskom roku budú mať naši piataci možnosť zúčastniť sa tohto kurzu.

 

Každoročne sa v rámci vyučovania ruského jazyka zapájame do súťaží a mimoškolských akcií. Naši žiaci obsadzujú krásne miesta v súťažiach ako Ruské slovo, Ruský film v škole, Olympiáda v ruskom jazyku, Petrohrad očami detí. Aj v školskom roku 2020/2021 máme záujem zapojiť sa do súťaží týkajúcich sa ruského jazyka a veríme, že sa našim žiakom bude dariť minimálne rovnako dobre ako ten minulý, ak nie lepšie.

 

Tvorivosť žiakov sa rozvíja aj v príprave programov, s ktorými vystupujú na školských podujatiach ako Deň otvorených dverí, Májová akadémia, Pieseň v cudzom jazyku, JASPO.

 

Aj naďalej budú mať žiaci možnosť spolupodieľať sa na tvorbe školského jazykového časopisu ŠAFRAN.

 

V tomto školskom sa žiaci môžu zapojiť do záujmových útvarov:

Zdravstvuj Rossija! (2-4. roč.) – Mgr. Miroslava Chovancová

Ruština bez hraníc (7.-9. roč.) – Mgr. Juliána Vozárová, PhD.

 

V rámci záujmového útvaru Ruština bez hraníc sa žiaci 7.-9. ročníka zapoja do projektu eTwinning, kde budú mať možnosť rozvíjať a overiť si svoje vedomosti. Tiež nadviažu kontakt so žiakmi zahraničných škôl /Cyprus, Bulharsko, Poľsko/.

 

Užitočné webstránky:

https://klett.cz/blog/category/rusky-jazyk/

https://www.jazyky-online.info/rustina/

 

 

Tešia sa na Vás vyučujúce ruského jazyka: Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Martina Mikitová a Mgr. Juliána Vozárová, PhD.