• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Nemecký jazyk

 

Nemecký jazyk sa v školskom roku 2018/2019 vyučuje na 2. stupni ako 2. cudzí jazyk. Na vyučovacích hodinách žiaci pracujú nielen s učebnicou, pracovným zošitom, interaktívnou tabuľou, ale aj s rozprávkami, rolovými hrami, bájkami, riekankami, vyčítankami, piesňami a jazykolamami.

 

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili Jazykového kurzu prostredníctvom ktorého si obohatili slovnú zásobu k týmto témam: domáce zvieratá, lesné zvieratá, zvieratá v ZOO, stromy, kvety, ovocie, zelenina a príroda. Aj v tomto školskom roku sa žiaci budú môcť zúčastniť tohto kurzu.

 

Na 1. stupni si žiaci 1. – 4. ročníka osvojujú základy nemeckého jazyka v rámci záujmového útvaru Nemčina hrou na dané témy: predstavovanie, pozdravy, farby, číslovky, pomenovanie členov rodiny, Vianoce, ovocie a zelenina, Veľká noc, zvieratá na farme.

 

Na 2. stupni v rámci záujmového útvaru Nemčina hrou sa budú stretávať tí žiaci, ktorí budú pripravovať materiály do školského cudzojazyčného časopisu ŠAFRAN, zhotovovať projekty na rôzne témy, ktoré budú zverejnené na centrálnych nástenných novinách pre 2CUJ. V rámci krúžkovej činnosti sa žiaci budú pripravovať aj na jazykové súťaže.

 

Žiaci 7. – 9. ročníka radi pracujú s časopisom HURRA!, prostredníctvom ktorého si rozširujú slovnú zásobu z oblasti reálií, vedy, kultúry a športu. 

 

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci aktívne zapájajú do prípravy a realizácie Európskeho dňa jazykov. V tento deň sa budú žiaci na vyučovacích hodinách venovať rôznym aktivitám, ako napr. zoznámenie sa s nemeckými reáliami, krížovkami, hádankami, jazykolamami, piesňami, riekankami, osemsmerovkami, prostredníctvom ktorých si rozširujú a upevňujú slovnú zásobu.  

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc budú žiaci 9. ročníka v rámci čitateľskej gramotnosti pracovať s literárnym textom s mladšími žiakmi v cieľovom jazyku na tému Hodina s rozprávkou – čítanie starších mladším.    

 

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do školských súťaží ako sú: Olympiáda v nemeckom jazyku, Nemecká pieseň, Môj slovník z reality, Čo vieš o krajine, ktorej jazyk sa učíš? JASPO – zábavno-vedomostná súťaž v cudzích jazykoch.

 

Tento školský rok prinesie novú aktivitu pre žiakov všetkých cudzích jazykov pod názvom Jazyková vianočná besiedka. Žiaci ôsmych ročníkov budú mať možnosť predstaviť svojim spolužiakom, ktorí sa učia iný cudzí jazyk, zvyky, tradície a kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učia.   

 

Okrem súťaží sa žiaci aktívne zapájajú do prípravy programov na školských podujatiach ako je Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov, či Májové slávnosti.

 

Tešia sa na Vás vyučujúce nemeckého jazyka: PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková.