• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Matematika

" Matematika je veda poriadku. " S. Weinberg

 

PK matematiky a informatiky v školskom roku 2019/2020 bude pracovať v tomto zložení:

 

Vedúca PK:   RNDr. Jana Toderišková, aprobácia MAT - BIO

Členovia PK: Mgr. Jana Baňasová, aprobácia MAT – INF

                      Ing.Mgr. Anna Hantáková, aprobácia MAT – FYZ

                      PaedDr. Miroslav Leščinský, aprobácia MAT- BIO

                      Ing. Miloslav Čura,  aprobácia MAT;

                      Mgr. Lukáš Sidorjak, aprobácia GEG -THD

 

Vyučujúci  matematiky v školskom roku 2019/2020

 

ročník

meno

 

A

B

C

D

5.

Hantáková

Hantáková

Baňasová

Čura

6.

Baňasová

Baňasová

Toderišková

 

7.

Hantáková

Toderišková

Čura

 

8.

Toderišková

Toderišková

Čura

 

9.

Leščinský

Leščinský

Leščinský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci  informatiky v školskom roku 2019/2020

 

meno

 

A

B

C

D

5.

Baňasová

Baňasová

Sidorjak

Baňasová

Sidorjak

Sidorjak

6.

Baňasová

Baňasová

Baňasová

Baňasová

7.

Baňasová

Baňasová

Baňasová

Baňasová

8.

Baňasová

Baňasová

Sidorjak

Baňasová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto školskom roku pracujú v škole aj  matematické krúžky :

   Cvičenia z matematiky v 9.A  vedúci krúžku p.Leščinský

   Cvičenia z matematiky v 9.B  vedúci krúžku p.Leščinský

   Cvičenia z matematiky v 9.C  vedúci krúžku p. Leščinský

 

Aj v tomto školskom roku sa budú môcť žiaci zapojiť do Matematickej olympiády, Pytagoriády,  korešpondenčných  súťaží, Pikomat a Maks, súťaží Mamut a Lomihlav a súťaže z informatiky i –Bobor.

 

Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, lebo výrazne rozvíja myslenie žiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich správnosť praxou. Vedie ich k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, učí ich osvojiť si matematickú symboliku ako ďalší prostriedok vyjadrovania. Žiakov vedie k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh a že teória vzniká riešením praktických problémov a úloh. Základné poslanie predmetu matematika je určené aj jej potrebou pri výklade a riešení problémov v ďalších predmetoch, ako je fyzika, chémia, prírodopis, technická výchova, ale aj v predmetoch humanitného zamerania ako je zemepis, dejepis, jazyky a ďalšie predmety.

 

Didaktický systém vyučovania matematiky na 2. stupni základnej školy nadväzuje na učivo 1. stupňa a spolu s ním tvorí jednotný otvorený systém smerom k všetkým trom typom stredných škôl a vytvára predpoklady na úspešné absolvovanie matematického vzdelávania v rámci povinnej deväťročnej školskej dochádzky.

 

 Ako sa učiť matematiku

 1. Odstráň negatívne „vyrušovače“ – mobil , počítač
 2. Pýtaj sa učiteľa keď nerozumieš
 3. Bez počítania to nejde
 4. Poraď sa so spolužiakom
 5. Pozor, učivá na seba nadväzujú
 6. Vykonaj kontrolu chýb
 7. Pri výpočtoch používaj ceruzku a gumu
 8. Nauč sa vzorce a pojmy
 9. Nevzdávaj sa, chce to úsilie
 10. Chci sa to naučiť, je to hlavne na tebe!