• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Fyzika

V školskom roku 2023/2024 predmet fyzika vyučujú:

Mgr. Milan Čeremeta

Ing. Mgr.  Anna Hantáková

 

Charakteristika  predmetu fyzika

Základom predmetu fyzikaje hľadanie a pozorovanie zákonitostí prírodných objektov a javov, ktoré nás v dennom živote obklopujú. Porozumenie týchto javov si vyžaduje aj úzku spoluprácu najmä s predmetmi chémia a matematika (logické matematické myslenie pri riešení úloh, zručnosti a návyky, poznatky súvisiace s chémiou). Fyzika umožní žiakom experimentovaním spoznávať vlastnosti pevných látok, kvapalín a plynov, a poznatky o nich môžu žiaci tvorivo využívať v bežnom živote, pretože tieto látky ich všade obklopujú. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakom možnosť získanie informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom vedy, techniky a so spôsobom života spoločnosti (multikultúrna výchova). Žiaci sa naučia pomocou komunikácie, spôsobom získavania dát, overovania hypotéz a experimentovaním tvorivo pristupovať k riešeniu problémov a rôznych situácií. Žiaci si prostredníctvom fyziky a ostatných prírodovedných predmetov osvoja, že neexistujú bariéry medzi úrovňami organizácie prírody, osvoja si poznatky o prírodných javoch a na základe nich môžu aktívne prispievať k ochrane prírody návrhom vhodných opatrení (uplatnenie prierezovej tematiky environmentálna výchova).

 

Vzdelávací obsah je rozdelený v Štátnom vzdelávacom programe rozdelený na niekoľko tematických celkov, poradie tém a ich zaradenie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy (podľa svojich podmienok):

1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies

2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch

3. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok

4. Teplo

5. Svetlo

6. Sila a pohyb. Práca. Energia

7. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod

 

 Cieľ predmetu:

· vedieť vysvetliť prírodné javy,

· vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov,

· získavať informácie, spracovávať ich, vyhodnocovať a vyvodzovať závery,

· obhájiť svoje rozhodnutia a argumentovať ich na dôkazoch,

· porovnávať vlastnosti kvapalných, plynných, pevných látok a telies,

· v bežnom živote využívať jednotky fyzikálnych veličín,

· pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,

· kreatívne a tvorivo riešiť fyzikálne úlohy.

 

 

Najznámejší vedci  –  poznáš ich ?

 

http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/73b6af4f03bf7be8146941c46d8c8988.jpghttp://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/8b9089e3a9ddb43cd7fbb5adc169b424.jpghttp://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/d69bea2b15e60b49332fed21f26cb34b.jpghttp://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/c5c4f18856119e7f759906ffb70f1a7f.jpg

 

Viete, že aj toto je fyzika?

 

 • Optika – náuka  o svetle
 • Astronómia – náuka o vesmírnych telesách
 • Akustika – náuka o zvuku
 • Meteorológia...?

To všetko sa dozviete na hodinách FYZIKY


Užitočné stránky:

http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/dily/

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/obsahy/obsah_01_autori_strucny.html

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK