• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Dejepis

 

 

„História je svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“

                                                                           (Marcus Tullius Cicero)

 

Dejepis na našej škole v školskom roku 2020/2021 vyučujú Mgr. Slávka Krajňáková a Mgr. Beáta Papugová.

 

Dejepis patrí k  spoločenskovedným predmetom. Žiaci si v ňom postupne osvojujú historické udalosti jednotlivých období od praveku až po modernú dobu. Spoznávajú tiež významné osobnosti, ako aj kultúru a umenie. Na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti  v jednotlivých historických obdobiach si žiaci postupne osvojujú demokratické spôsoby konania. Dejepis takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako aj k úcte k iným národom a etnikám. Rovnako sa učia rešpektovať kultúrne odlišnosti jednotlivcov, či rôznych skupín a spoločenstiev.

 

Žiaci 5. - 9. ročníka majú možnosť navštíviť v rámci vychádzok a exkurzií zaujímavé miesta ako je Krajské múzeum v Prešove, Štátny okresný archív, Židovskú synagógu, stredoveký Prešov,  prešovské kostoly, Liptovský Mikuláš, Oravu, Krakov, Osvienčim.

 

Taktiež majú možnosť vytvoriť množstvo zaujímavých projektov – Zvyky a tradície našej rodiny, praveké maľby, výtvarné práce rôznych umeleckých období a podobne.