• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  1973 - 2023

 • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

  1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Chémia

Vyučujúci: http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/f3758558d3e7a56a0b070fa1a44f4bf2.jpg

Mgr. Simona Fabuľová

 

Charakteristika učebného predmetu:

Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote (chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.)

Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.

Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

 Žiaci na vyučovacích hodinách chémie taktiež pripravujú projekty k vybraným témam. Cieľom je podpora samostatnej (skupinovej) tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomostí a komunikatívnych zručností. Žiaci môžu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách (2-3 žiaci). Projekt tvorí plagát/poster, ktorý žiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania a inštrukcií učiteľa alebo spracovaná prezentácia na zadanú tému využitím IKT. Najlepšie postery môže škola prezentovať aj navonok/v chodbových priestoroch školy/ ako propagácia praktickej tvorivej činnosti žiakov alebo predvedením svojej prezentácie v triede.

 


 

Zaujímavé internetové stránky:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/zs

http://www.otevrenaveda.cz/cs/pro-verejnost/nezkreslena-veda/ 

Periodická tabuľka prvkov:

http://www.labo.cz/mft/pt.htm

Anorganická chémia a virtuálne laboratórium:

http://zabavna-chemia.webnode.sk/s-prvky/

 Pokusy:

http://www.prirodnejavy.eu/pokusy/

 


 

Ciele učebného predmetu:

 

Ciele učebného predmetu chémia sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, čo predstavuje:

 • Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia.
 • Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v každodennom živote.
 • Chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry.
 • Osvojiť si poznatky na posúdenie základných sociálnych, zdravotných a environmentálnych dôsledkov pôsobenia chémie. v živote človeka (napríklad chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
 • Získať prehľad o obsahu základných chemických pojmov, ktoré charakterizujú zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických látok a chemické reakcie.
 • Naučiť sa základy chemických výpočtov, vedieť porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky alebo naopak.
 • Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnej práce.
 • Vedieť uplatniť logicko-myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných predmetoch a v každodennej praxi.
 • Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
 • Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov.
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK