• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Chémia

Vyučujúci: http://www.zskuppo.sk/web/photos/content_images/f3758558d3e7a56a0b070fa1a44f4bf2.jpg

RNDr. Michaela Semančíková

Charakteristika učebného predmetu:

Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote (chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.)

Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.

Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

 Žiaci na vyučovacích hodinách chémie taktiež pripravujú projekty k vybraným témam. Cieľom je podpora samostatnej (skupinovej) tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomostí a komunikatívnych zručností. Žiaci môžu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách (2-3 žiaci). Projekt tvorí plagát/poster, ktorý žiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania a inštrukcií učiteľa alebo spracovaná prezentácia na zadanú tému využitím IKT. Najlepšie postery môže škola prezentovať aj navonok/v chodbových priestoroch školy/ ako propagácia praktickej tvorivej činnosti žiakov alebo predvedením svojej prezentácie v triede.

Žiaci majú možnosť prihlásiť sa na biologicko-chemický krúžok, kde jeho cieľom je vzbudiť záujem žiakov o chémiu prostredníctvom jednoduchých pokusov a názorných pomôcok. Krúžok je zameraný na bezpečné správanie sa v chemickom laboratóriu, precvičenie laboratórnych techník, overiť svoje predpoklady praktickými pokusmi, rozšíriť si poznatky z chémie a biológie, oboznámiť žiakov s chemickými dejmi prebiehajúcimi bežne v domácnosti alebo v prírode. Súčasťou krúžku je aj príprava žiakov na chemickú a biologickú olympiádu.

 


 

Zaujímavé internetové stránky:

Periodická tabuľka prvkov:

http://www.labo.cz/mft/pt.htm

Anorganická chémia a virtuálne laboratórium:

http://zabavna-chemia.webnode.sk/s-prvky/

 Pokusy:

http://www.prirodnejavy.eu/pokusy/

Ciele a klasifikácia predmetu