• Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Pracovné ponuky

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

 

Názov zamestnávateľa              Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

Kontakt                                       PaedDr. Eva Bilišňanská, riad. školy

                                                     0911 899 919, skola@zskuppo.sk

Kategória

Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ  č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie v 5-ročnom študijnom odbore –

špeciálna pedagogika

Požadované doklady

 • žiadosť
 • životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • motivačný list
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej  atestácii)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Iné požiadavky

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Termín nástupu

1. september 2020

Ďalšie informácie

 • Pracovný pomer počas materskej dovolenky
 • Platové podmienky v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov za účelom osobného pohovoru.
 • Žiadosti posielajte  na adresu školy alebo mailom do 20.4.2020. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor