• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Oznamy

Oznámenie.

 

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy  Vám oznamuje  že  dňa 3. decembra 2015 sa uskutočnila doplňujúca voľba člena Rady školy z radov rodičov, v súlade s § 25, ods.13, písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Za člena  Rady školy na funkčné obdobie 2012-2016  bola v tajnom hlasovaní, za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny prítomných rodičov, zvolená p. PhDr. Alena Schlosserová, PhD

 

Tešíme sa na spoluprácu.

                              

                                                                                            PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                                                   riaditeľka školy


 

USMERNENIE

 

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 01.02.2015  určuje zmenu postupu úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade so Smernicou č. 7/2015 – R, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica MŠ SR č. 9/2009-R z r. 2009.

 


USMERNENIE k nároku na príspevok na školské stravovanie a školské pomôcky pre rodiny v hmotnej núdzi a na hranici životného minima

 

Rodinám, ktoré žiadajú o príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima oznamujeme, že túto skutočnosť musia opätovne nahlásiť škole. Spolu s „Vyhlásením“  a po preskúmaní ÚPSVaR Prešov, budú zaradení do zoznamu na poskytnutie príspevku na stravu a školské pomôcky.

 

 Prípadné otázky Vám zodpovieme na tel. čísle  051-7582762

 

 Príloha: Tlačivo „Vyhlásenie“

Tlačivo „Vyhlásenie“  doručiť  do 08.09.2015 na sekretariát  riad. školy p. Ličákovej