• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

      Počas dištančnej formy štúdia sa naši žiaci nepripravovali iba na online hodiny so svojimi vyučujúcimi, ale niektorí z nich sa zúčastnili aj olympiády z ruského jazyka.

      Školské kolo sa uskutočnilo 4. decembra 2020 online formou prostredníctvom školského portálu EduPage. Svoje vedomosti si preverilo osem žiakov druhého stupňa našej školy. Žiaci sa na olympiádu z ruského jazyka poctivo pripravili a svoje znalosti si mohli overiť v pohodlí domova. Úlohy boli zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a nechýbal ani test z kulturológie.Mgr. Mikitová

 

Aj napriek náročnej situácii a dištančnému vzdelávaniu sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili školského kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2020 online formou prostredníctvom portálu edupage. Svoje schopnosti a vedomosti preukázali v úlohách zameraných na historické obdobia praveku, staroveku, stredoveku, novoveku a moderných dejín.

 

Mgr. Beáta Papugová

Dňa 03.12.2020 sa uskutočnilo on line školské kolo Geografickej olympiády.

Súťažilo 24 žiakov  5. - 9. roč.

 

 

Vyučujúci:  Mgr. R. Klučárová, Mgr. L. Sidorjak

                                                          

Žiakov základnej školy každoročne neminie v rámci výtvarnej výchovy kresba či maľba človeka. Portrét, postava alebo figurálna kompozícia predstavujú zvyčajne veľký problém. Aj keď má daný žiak jasnú predstavu v mysli, preniesť ju na papier nie je ľahké. Netreba sa báť. Ovládanie proporcií je síce dôležité, ale vo výtvarnom umení môžeme experimentovať a použiť štylizované postavy. Najdôležitejšie je vyjadrenie posolstva, drobné nedostatky sú samozrejmosťou každej práce.

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Dňa 04.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka, ktoré prebiehalo online. Žiaci si tak mohli overiť získané vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a opisu obrázkov. Aj napriek tomu, že nemecký jazyk je druhým cudzím jazykom, naši žiaci preukázali výborné vedomosti, komunikačné zručnosti a pri opise obrázkov i kreativitu v danom jazyku. 

 

PaedDr. Marta Beňková, Mgr. Mária Popjaková

Medzi tradíciu mnohých z nás v súvislosti s prichádzajúcimi Vianocami patrí prechádzka po námestí s cieľom obdivovať vianočnú výzdobu, ktorú pre nás mesto pripravilo. Aj keď sa tento rok nemohli otvoriť vianočné trhy, potešilo nás, že sme sa ako škola mohli už druhýkrát zapojiť do súťaže o najkrajší vianočný stromček.

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Pre učiteľov slovenského jazyka je neraz ťažké presvedčiť žiaka, že všetky poznatky nadobudnuté na hodinách neskôr využije. Žiaci síce vedia poskytnúť argumenty, prečo nevyužijú napríklad rozlišovanie privlastňovacích a vzťahových prídavných mien po úspešnom ukončení štúdia v praxi, ale ich relevantnosť je už otázna. Ako by asi vyzeralo, keby nám právnik či lekár odovzdal dokument, kde by bolo namiesto Zuzkina, vážení prítomní alebo angína napísané Zuzkyna, vážený prítomný, angýna. Ovládanie slovenského jazyka je potrebné v každej oblasti ľudského života. Aj keď je nezáujem zo strany žiakov veľmi častý, vždy sa nájdu žiaci, ktorých k učeniu sa pravidiel slovenského jazyka neustále vyzývať netreba. Žiačka Hanka Vorobelová (9.A) a Evka Pullmannová (9. B) sú toho príkladom. O tom, že ovládajú výborne gramatiku, svedčí výsledok školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa zrealizovalo 3.11.2020 prezenčnou formou. Súčasťou školského kola tento rok nebola ústna časť, pretože by vzhľadom na presunutie okresných kôl do online priestoru  bola veľmi zložitá organizácia súťaže, rovnako by nebolo možné posúdiť zvukové vlastnosti reči súťažiacich a využitie mimojakyzových prostriedkov.

 

Mgr. Katarína Pappová, Mgr. Mária Popjaková a Mgr. Nikola Varcholíková (členky komisie šk osjl) 

Cudzie jazyky sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našej škole. Jedným z dominantných cudzích jazykov je angličtina. Školské kolo Olympiády z tohto ´najsvetovejšieho´ jazyka sa uskutočnilo 27. novembra 2020 a s ohľadom na platné protipandemické opatrenia tento rok súťaž prebiehala v online priestore. Dvanásť súťažiacich si zmeralo sily nielen v písomnom teste, ale  svoje jazykové vedomosti a zručnosti predviedli aj v ústnej časti. Žiaci preukázali bohatú slovnú zásobu, plynulosť i pohotovosť pri otázkach skúšajúcej komisie. 

Tento rok sa informatickej súťaže iBobor zúčastnili žiaci dištančne – online. Celkovo sa na Slovensku zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl. Na našej škole súťažilo celkovo 260 žiakov z toho úspešných riešiteľov bolo 116 žiakov.
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
 
Mgr. Jana Baňasová

 

Literárny text nemusí zaujať nevšednou témou a množstvom fantastických prvkov, ktoré ponúknu čitateľovi možnosť „opustiť“ aspoň nachvíľu každodennú realitu, niekedy stačí vychádzať z obyčajných každodenných situácii a priblížiť ich pútavo, zvoliť vhodnú dĺžku viet a prístupný jazyk.

 

Mrg. Nikola Varcholíková