• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Literárny text nemusí zaujať nevšednou témou a množstvom fantastických prvkov, ktoré ponúknu čitateľovi možnosť „opustiť“ aspoň nachvíľu každodennú realitu, niekedy stačí vychádzať z obyčajných každodenných situácii a priblížiť ich pútavo, zvoliť vhodnú dĺžku viet a prístupný jazyk.

 

Mrg. Nikola Varcholíková

Určite každý žiak počul neraz od učiteľa dejepisu frázu, že potrebujeme poznať naše dejiny, aby sme sa snažili v živote neopakovať chyby, na ktoré doplatilo v minulosti veľa ľudí, naopak, aby sme sa snažili pri každej príležitosti prejaviť našu ľudskosť a pomáhať, keď je to v našich silách.  

 

Mgr. Nikola Varcholíková

 Koniec školského roka je pre každého z nás akýmsi bilancovaním práce. A nebolo jej  vôbec málo. Pár dlhých týždňov nás oddelilo od seba, preto radi spomíname na časy, keď sme boli spolu v škole na začiatku druhého polroka. A to nielen naši žiaci a učitelia, ale aj žiaci z iných prešovských škôl so svojimi pedagógmi na pôde našej školy.

 

  Pripomeňme si naším bulletinom obdobie tesne pred vypuknutím koronakrízy, kedy sa na našej škole uskutočnila zábavno-vedomostná súťaž JASPO 2020/Jazyková súťaž Prešov/ pre žiakov prešovských škôl, a to v piatich cudzích jazykoch – v angličtine, v nemčine, v ruštine, vo francúzštine a v španielčine.

 

Chceme pochváliť tých žiakov našej školy, ktorí sa už tretí rok ukázali ako vynikajúci študenti, herci,  moderátori  či organizátori súťaže JASPO. Deviataci síce odídu, ale určite sú a budú vhodným príkladom pre mladších žiakov.

 

Už teraz vyzývame prešovské školy a osemročné gymnáziá, aby sa zaujímali o našu webstránku školy, na ktorej budú v septembri oznámené  podmienky 4. ročníka súťaže JASPO 2021. Tešíme sa na stretnutie!

 

Mgr. Eva Magdziaková

Dňa 7.mája 2020 sa konal 56.ročník chemickej olympiády dištančnou formou. Žiaci museli pracovať podľa presného postupu, ktorý bol uvedený na web stránke  www.iuventa.sk a odpovedať na otázky nielen z teoretickej, ale aj z praktickej časti. Na vypracovanie všetkých úloh mali 100 minút, a potom ich museli odfotiť  v danom formáte, poslať na emailovu adresu predsedovi okresnej komisie. Teoretická časť bola venovaná téme „Zinok a jeho zlúčeniny“ a praktickú časť tvorili zrážacie reakcie zinočnatých solí.

 

 

Srdečne blahoželáme !

RNDr. Michaela Baňasová

 

Aj keď niekedy potrebujeme priestor na sebarealizáciu a vyhľadávame samotu, aby sme sa vedeli sústrediť na svoju osobnosť a jej rozvoj, vždy sme si zároveň vedomí, že stále platí Aristotelov výrok – Človek je tvor spoločenský. To, ako sa formuje naša osobnosť, závisí aj od ľudí, ktorí nás obklopujú.

 

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Nielen v tomto kritickom období má človek problém s okolitým svetom. Možnosť, ako môžeme pretvoriť  to, čo nám nevyhovuje, dostávame vďaka našej predstavivosti. Slobodu, ktorú nevieme dosiahnuť v reálnom živote, môžeme zažiť v umení. Umenie nám pomáha prekonávať množstvo bariér. Niektorí ľudia svoje zvnútornené predstavy vyjadria pomocou maľby, niektorí pomocou hudby, iní zasa zvolia písané slovo. Na literárno-výtvarnom krúžku sa snažíme so žiakmi neustále objavovať skryté možnosti vyjadrovania sa pomocou výtvarného jazyka či klasického jazyka tým, že opíšeme situáciu detailne, teda ponúkneme prijímateľom textu možnosť živo si danú situáciu vykresliť v ich mysliach. Taktiež nás veľmi uchvátila sila symbolov. Naše literárne počiny sme, samozrejme, odoslali do rôznych literárnych súťaží, aby sme dostali aj spätnú väzbu. Ako pedagóg som 5.5.2020 zažila výnimočný pocit radosti, keď mi žiačka Hanka Vorobelová poslala správu s informáciou o úspechu v súťaži Slovo organizovanej vydavateľstvom Orbis Pictus, kde v 3. kategórii v próze získala prvé miesto.

 

Mgr. Nikola Varcholíková

Dňa 27.2.2020 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. V rámci školy preukázali svoje spevácke schopnosti žiaci 1.-8. ročníka. 

 

   Dňa 20.2.2020 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník  zábavno – vedomostnej súťaže JASPO 2020 / Jazyková súťaž pre prešovské školy/ , a to v piatich cudzích jazykoch – v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom a španielskom. Aj tento ročník sa konal pod záštitou pani primátorky Prešova Ing. Andrey Turčanovej.

 

 

Pozývame všetky základné školy na JASPO 2021 !

Mgr. Eva Magdziaková

Dňa 11.02.2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

V kategórii 1A 3. miesto získal Peter Žarnay (7.A).

 

Žiakovi srdečne blahoželáme!

PaedDr. Marta Beňková a Mgr. Mária Popjaková

 

Dňa 6.2.2020  sa v priestoroch našej  školy v spolupráci s ABC CVČ v Prešove konalo Okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

 

Mgr. R. Klučárová, Mgr. L.Sidorjak