• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Olympiády, súťaže

Vyhodnotenie zábavno - vedomostnej  súťaže JASPO 2018, ktorej 1. ročník vyhlásila a organizovala ZŠ Kúpeľná 2, Prešov v školskom roku 2017/2018 pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

Dňa 30. januára 2018 sa v detskej knižnici Slniečko v Prešove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí obsadili prvé miesta v školskom kole tejto súťaže. V neľahkej konkurencii sa na 3.mieste umiestnila žiačka Sára Chovancová (V.B). Všetkým recitátorom povestí patrí pochvala za snahu a námahu počas prípravy na súťaž a víťazke srdečne blahoželáme.

 

Mgr. Katarína Prevužňáková

Dňa 16.1.2018 sa Zina Višňovská (7.B) a Boris Karpják (9.C), víťazi školského kola olympiády v anglickom jazyku, zúčastnili okresného kola. Obaja súťažiaci s chuťou a entuziazmom ukázali komisiám všetko, čo v nich je a spomedzi všetkých súťažiacich sa umiestnili nasledovne:

Zina Višňovská – kat. 1A – 2. miesto (17 súťažiacich)

Boris Karpják – kat. 1B – 8. miesto (23 súťažiacich)

Našim žiakom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

Mgr. Miroslava Chovancová

26.január 2018  bol dlho očakávaným dňom, kedy si žiaci jednotlivých tried druhého stupňa našej základnej školy zmerali a porovnali vlastné športové zručnosti a schopnosti so svojimi rovesníkmi. Súťaže prebiehali podľa jednotlivých ročníkov v rôznych loptových hrách. 5.ročník- vybíjaná, 6.ročník-prehadzovaná,7.ročník-florbal,8.ročník-basketbal,9.ročník-volejbal.Víťazi jednotlivých ročníkov boli odmenení putovným pohárom,ktorý im zo svojich rúk odovzdala PaedDr.Eva Bilišňanská,riaditeľka školy.

 

Mgr.Zuzana Milá,Mgr.Marián Ferík

            vyučujúci TSV

Súťaž  „Supermatik“

V 1. polroku školského roka 2017/2018 zrealizovali vyučujúci matematiky pre žiakov 5.6. a 7. ročníka vedomostnú súťaž pod názvom SUPERMATIK. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci jednotlivých tried. Najúspešnejší žiaci boli ocenení vecnými cenami.

 

 

Spracovala: Jana Toderišková

 

 

 

 

 

Dňa 09.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si tak mohli overiť získané vedomosti z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením, posluchu, 13 konverzačných tém a opisu obrázkov. Aj napriek tomu, že nemecký jazyk je druhým cudzím jazykom, naši žiaci preukázali výborné vedomosti, komunikačné zručnosti a pri opise obrázkov i kreativitu v danom jazyku. 

 

PaedDr. Marta Beňková, Mgr. Mária Popjaková

Dňa 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci si zmerali svoje vedomosti a šikovnosť v oboch kategóriách (1A – 5.,6.,7. roč.; 1B – 8.,9. roč.). 

 

Mgr. Mária Palková 

Nedávno sme Vás informovali o tom, ako sa naši žiaci pod vedením p. uč. M. Chovancovej a p. uč. K. Prevužňákovej aj v tomto roku zapojili do krásnej a na našej škole žiakmi aj vyučujúcimi obľúbenej celoslovenskej súťaže Ruský film v škole. V tomto školskom roku žiaci pozerali rozprávku Cínový vojačik a svojimi šikovnými rukami mnohí z nich vytvorili kresby, ktoré boli zaslané do tejto súťaže. Kreativita a talent našich žiačok ani tentokrát nezostali nedocenenými, o čom svedčí aj ich umiestnenie v spomínanej súťaži.

 

Mgr. M. Chovancová a Mgr. K. Prevužňáková

Súťaž v umeleckom prednese povestí  s názvom Šaliansky Maťko je na našej škole veľmi obľúbená. Školské kolo tejto súťaže prebehlo 11.12.2017. Každoročne sa jej v hojnom počte zúčastňujú deti od druhého až po siedmy ročník.

 

Mgr. Katarína Prevužňáková

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády z ruského jazyka /kat. A1/. Keďže sme vedomosti žiakov preverovali nielen z oblasti gramatiky, čítania či posluchu s porozumením, ale aj ich kulturologických poznatkov či hovorenej reči, s radosťou môžeme konštatovať, že úroveň ruského jazyka žiakov je pre nás, vyučujúce, potešujúca. Teší nás aj záujem a chuť žiakov zapojiť sa do olympiády a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa spolu s nimi stretneme pri riešení neľahkých, no krásnych a zaujímavých úloh nasledujúcej školskej olympiády.

 

Mgr. M. Chovancová, Mgr. K. Prevužňáková