• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský rok 2023/2024

Tematické vyučovanie V 4.D – HALLOWEEN

Tematické vyučovanie je orientované vyučovanie na žiaka, tiež chápané ako humanistické vzdelávanie. Zohľadňuje v praktickej aplikácii nevyhnutnú zmenu, ktorá sa v klasickom vzdelávaní stáva už nevyhnutnosťou. Zmenu, ktorá vyžaduje prechod od informatívneho vyučovania k objavnému, kde žiaci daný jav objavujú, zažívajú, od direktívneho typu vyučovania ku komunikatívnemu typu s rozvojom sociálnych zručností žiakov. Je to alternatívny model zameraný na žiaka. Model integrovaného tematického vyučovania je najkomplexnejším prepracovaným alternatívnym programom, ktorý je obohatený z vnútropredmetových a medzipredmetových vzťahov. Prepája učivo 4. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra,  matematika, anglický jazyk,  prírodoveda,  vlastiveda, pracovné vyučovanie, hudobná výchova a telesná výchova.  Téma Halloween  umožnila žiakom ucelene spoznávať tému v súvislostiach a v praktických činnostiach cez zážitok a poznanie.

 

Téma nám poskytla integráciu  učiva prierezovo.  Počas integrovaných vyučovacích hodín bolo prostredie triedy obohatené pomôckami, vecami z reálneho života („ strašidelná desiata“), ktoré súviseli s témou. Tiež príprava výzdoby, kostýmy, rôzne pracovné listy – pre spätnú väzbu doposiaľ zvládnutého učiva zo slovenského jazyka a matematiky podľa tematických plánov daného ročníka.

 

Počas hodín sa žiaci učili hľadať informácie, hodnotiť ich a dávať do súvislostí. Pri plnení aplikačných úloh žiaci rozvíjali aj jednu z dôležitých životných zručností a to spoluprácu. Využitím teórie siedmich typov inteligencie pri tvorbe aplikačných úloh bolo žiakom poskytnutá možnosť výberu. Žiaci mali možnosť vybrať si najlepší spôsob ako sa budú učiť. Počas plnenia úloh participovali na rozhodovaní a učili sa, že okrem výsledku je dôležitá cesta – spôsob akým sme ho dosiahli. Po ukončení tematického vyučovania žiaci nehodnotili len iných ale boli vedení aj k vlastnej sebareflexii a sebahodnoteniu.

 

Tematické vyučovanie  bolo nielen spestrením vyučovania v našej triede ale aj zmysluplným získavaním vedomostí, z ktorého mali radosť. Táto osvedčená pedagogická skúsenosť môže byť námetom aj inšpiráciou, pre ďalšie tematické vyučovanie.

 

PhDr. Anna Hyrjová

08.11.2023 00:00
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK