• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2019/2020

6. decembra žiaci III. B triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. Ivetou Rennerovou navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Mgr. Iveta Rennerová

V priebehu uplynulého mesiaca sa všetci pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili workshopu na tému „Inklúzia nie je ilúzia“. Cieľom stretnutí bolo rozšíriť si pedagogické kompetencie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Vďaka našej konzultantke z projektu Škola inkluzionistov PeadDr. Zuzane Reveszovej sme strávili popoludnia plné interaktívnych aktivít využiteľných pre ďalšiu pedagogickú prax.

 

Už dnes sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré v rámci projektu v Novom kalendárnom    roku absolvujeme.             

 

                                                                   Mgr. Alexandra Mihoková

                                                                     školský špeciálny pedagóg

Športová akadémia Mateja Tótha – ponuka  pre záujemcov (žiakov ,rodičov) o účasť v celoslovenskom  projekte, ktorý je zameraný na  všeobecnú športovú prípravu pre deti mladšieho školského veku.

Počas Týždňa vedy a techniky od 2.12.2019 do 6.12.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočňuje výstavka žiackych prác z predmetu technika. Žiaci, ale aj rodičia si budú môcť prezrieť tvorivú činnosť žiakov 5. až 9. ročníka našej školy. Cieľom predmetu technika je nielen naučiť žiakov teoretické vedomosti, ale aj základom pracovných zručností a kreativite. Súčasťou toho  je porozumieť základným technickým postupom, získanie pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov a problémom v kľúčových oblastiach techniky, ktorými sú materiály, technológie, komunikačné systémy a konštruovanie, čo v konečnom dôsledku žiaci môžu využiť v bežnom živote.

 

Mgr. Milan Čeremeta

Ekológia a ochrana životného prostredia patrí k najpálčivejším témam súčasnej doby. 13.11. a 14.11.2019 sa žiaci 2.ročníkov zúčastnili Ekotopfilmu v kine Scala. Žiaci mali možnosť vzhliadnuť  inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácií posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. Pred očami žiakov ožíval  príbeh slonej rodiny z Bornea inšpirovaný skutočnými udalosťami alebo príbeh človeka, ktorý prichádza na Zem, kde sa stretáva s odplatou za svoje hriechy formou znečisteného oceánu.

 

Napísala: Mgr. Jana Augustínová

     Koniec jesene sme si v ŠKD spestrili púšťaním šarkanov.  V piatok 15.11.2019 sme si pre deti pripravili Šarkaniádu. Pekné počasie a vietor nás potešili a deti sa mohli vyšantiť na školskom dvore. Mali sme možnosť vidieť ako zakúpených, tak i vlastnou rukou zhotovených šarkanov. Každý sa tešil ak šarkany vzlietli nad zem. Niektoré  šarkany však nechceli poslúchať, ale deti sa nedali odradiť a trpezlivo skúšali kým sa im to nepodarilo. Nad našimi hlavami sa vznášali šarkany rôznych farieb a veľkostí. Všetci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na budúcu šarkaniádu.

 

Mgr. Ľudmila Krištofová

Ani sme sa nenazdali a je tu znova november – čas ruských rozprávok. Aj tento rok sme sa so žiakmi našej školy, malými aj veľkými, zapojili do súťaže Ruský film v škole. Žiaci si pod vedením svojich vyučujúcich pozreli rozprávku Krokodil Gena i Čeburaška, spoločne si následne formou prezentácie vypracovali krátky kvíz o rozprávke a na záver nakreslili krásne scény zo spomínanej rozprávky. Vyučujúce ruského jazyka vybrali z kresieb dve najlepšie, ktoré zaslali do súťaže.

 

Držíme žiačkam našej školy palce a o výsledkoch vás, samozrejme, budeme informovať J.

Mgr. Miroslava Chovancová

Vytvor si vianočný darček !

Milí rodičia !

Príďte príjemne stráviť popoludnie a vyrobte vianočný darček, ktorým potešíte svojho blízkeho.

Kedy?  .... 10.12.2019 o 15.30    

Kde?? ... u nás v škole

„ACH, TÁ ŠKOLA“ alias SIEDMACI V RUSKOM CENTRE

V piatok 15.11.2019 žiaci siedmeho ročníka strávili s učiteľkami ruského jazyka netradičnú hodinu ruského jazyka v Ruskom centre Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Mgr. Miroslava Chovancová

V dňoch 11. a 12. 11. 2019 v rámci požiarnej ochrany, sa žiaci druhých  ročníkov zúčastnili prehliadky Hasičskej stanice v Prešove. Veľmi sa na túto akciu tešili. Mohli si obzrieť hasičské autá a ďalšiu techniku. Veku primerane boli oboznámení ako sa s tou technikou narába a na čo slúži. Zaujímali sa o náročnú prácu hasičov. Žiaci boli aktívni, veľa sa pýtali a otázkam nebolo konca. Mnohí prejavili záujem vykonávať toto povolanie, keď vyrastú.

 

Napísala Mgr. Ivana Hermanovská